V nové sezóně čeká na závodníky několik změn

Výroční členská schůze pro rok 2023 v prosinci odsouhlasila několik změn, které se týkají pravidel i podpory mládeže a začaly platit už od Nového roku.

Jednak došlo k upřesnění používané terminologie, aby se odstranily některé výkladové nejasnosti. Pohárová akce se označuje jako soutěžní víkend, který se skládá z jednotlivých soutěží/závodů v konkrétních disciplínách, přičemž freestyle je soutěží složenou ze dvou disciplín. Rozhodujícím kritériem, co je soutěž (v případě PTT závod), například pro potřeby povinného přesunu z divize II SPTF do divize I, je, že daná soutěž (závod) končí samostatným vyhlášením vítězů. Z toho pak vyplývá, že pokud pořadatel zařadí do soutěžního víkendu například samostatné SPTF v sobotu i v neděli, jedná se o dvě soutěže, na rozdíl od situace, kdy pořadatel rozloží jednotlivá kola SPTF do dvou dnů – pak se jedná o jednu soutěž.

Upřesněná terminologie se pak promítla do pravidel pro povinný přestup z divize II do divize I SPTF, kde zároveň došlo i k upřesnění pravidel pro podání a řešení případného protestu proti neoprávněnému startu některého z týmů.

Pravidla o povinném přestupu se týká i další schůzí odsouhlasená změna, kterou došlo od 1. ledna 2024 ke snížení bodového limitu, po jehož opakovaném či jednorázovém dosažení musí tým povinně přestoupit do vyšší divize. U hranice okamžitého přestupu se limit snížil z původních 40 na 38 dosažených bodů, u pravidla pro opakované dosažení bodové hranice ve dvou soutěžích došlo ke snížení limitu z původních 30 na 27 bodů. Tato změna nemá zpětnou platnost, tudíž se nevztahuje na výkony dosažené před datem změny.

Poslední novinka se týká podpory juniorských hráčů ze strany DDK ČR. Jednak se zvyšuje věková hranice, do které je možné podporu získat, z původních 15 na 18 let věku a jednak dochází i k rozšíření podpory samotné. Od nové sezóny tedy platí, že závodníci do 18 let, kteří jsou členy klubu, mají nárok na padesátiprocentní slevu na startovném na oficiálních závodech pořádaných pod hlavičkou klubu. Pořadatelům bude klub rozdíl v zaplaceném startovném doplácet. Juniorští členové klubu, kteří jsou členy alespoň šest měsíců, mohou klub požádat o finanční příspěvek na jimi zvolenou výcvikovou či tréninkovou akci. Výbor klubu pro rok 2024 stanovil, že příspěvek činí 2 400 korun na rok a v případě nových členů se bude snižovat o 200 korun za každý měsíc, kdy ještě dotaci čerpat nemohli. O uznání žádosti o dotaci na danou aktivitu vždy rozhodne výbor klubu.