Řád ochrany zvířat při sportovních soutěžích dogfrisbee

Schváleno Ústřední komisí pro ochranu zvířat dne 26. 2. 2008, jednací číslo: 6458/2008-10001

Čl. 1 

Název a sídlo subjektu pořádajícího veřejné vystoupení 

 1. Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro DiscDog klub České republiky, z.s., IČO 27040925, se sídlem Štěpánov 48, Lukov 418 04
 2. Osoba uvedená v odstavci 1 jako organizátor svodu v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat při sportovních soutěžích dogfrisbee “(dále jen ,,Řád“).

Čl. 2 

Účel a cíle řádu 

 1. Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k provádění sportovních činností dogfrisbee podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. 
 2. Tento Řád neupravuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků, nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení. 
 3. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

Čl. 3 

Pořadatel veřejného vystoupení nebo svodu 

 1. Odpovědnou osobu, která jako pořadatel (dále jen ,,pořadatel“) odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých veřejných vystoupení za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je osoba písemně pověřená předsedou DiscDog klubu České republiky, o.s.. 
 2. Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení Krajské veterinární správě místně příslušné podle místa konaných vystoupení. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení místně příslušné obci. 
 3. Pořadatelem při veřejném vystoupení zvířat může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna 
  a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat, 
  b) zjistit změny v chování zvířat, 
  c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat, 
  d) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání sportovní soutěže a jednotlivých vystoupení. 
 4. Pořadatel je oprávněn a povinen 
  a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností Řádem stanovených a při zjištění závad je povinen neodkladně sjednat nápravu, 
  b) mít po dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu tento Řád k dispozici v písemné podobě a na vyžádání jej předložit účastníkům nebo orgánům ochrany zvířat. Budou-li soutěži přítomni i zahraniční účastníci, bude k dispozici i řád v anglickém překladu.

Čl. 4 

Druh zvířat, která se veřejného vystoupení nebo svodu účastní 

 1. Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druhy zvířat při sportovním vystoupení. Maximálně 200 psů s průkazem původu i bez průkazu původu nebo psů – kříženců. Jedná se o psy všech plemen. Všichni psi musí mít jednoznačnou identifikaci elektronickým chipem nebo čitelným tetováním. 
 2. K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici. 
 3. Aktuální seznam zvířat, včetně údaje o počtu, původu a identifikaci zvířat používaných při veřejném vystoupení je součástí žádosti předkládané orgánům veterinární správy. 
 4. Podle tohoto řádu se veřejného vystoupení nezúčastní: 
  a) psi mladší 18 měsíců, březí feny, kojící feny, 
  b) feny nebo psi nemocní, zranění (včetně nedoléčených zranění) nebo podezřelí z onemocnění, které by jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu, 
  c) feny nebo psi agresivní vůči lidem nebo ostatním zvířecím účastníkům veřejného vystoupení, 
  d) feny nebo psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tj. i psi s kupírovanýma ušima 
  e) pes přepravený na veřejné vystoupení nevhodným způsobem. 

Čl. 5 

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty 

Charakteristika činnosti při soutěžích dog-frisbee 

Sport využívá základní přirozené vlastnosti psů honit a chytat. 

K soutěži se používá speciálních disků vzhledem k bezpečnosti pro psa (viz čl. 6 odst (2) tohoto Řádu). 
Hrací plocha musí být obdélník o minimální šířce 40 yardů (36,6 metru) a minimální délce 70 yardů (64 metrů). Diváci nesmí vstoupit na plochu. Na ploše smí být v daný moment pouze jeden tým (pes a psovod). Pes smí mít obojek. 

Soutěžní vystoupení probíhá v těchto variantách: 

 • soutěže MiniDistance: psovod provádí hod diskem v omezeném čase (1-2 minuty) a na trati okolo 40 metrů, pes vybíhající ze stejného místa chytá disk v letu a vrací se s ním k psovodovi. Žádnou další činnost při této soutěži nevykonává. Soutěž probíhá nejvíce ve třech kolech v jednom dni, nejvíce však dva dny po sobě. 
 • soutěž Freestyle: představuje sestavu několika hodů v omezeném čase (maximálně 2 minuty, začíná se měřit vhozením prvního disku) na velmi malou vzdálenost (kolem 0,5-10 metrů). Hodnotí se technika hodů psovodem a práce psa (zájem o disk, soulad týmu pes – psovod atd). Pro hodnocení není rozhodující, zda pes všechny disky chytí. Pes chytá disky i ve výskoku, není k tomu však nijak nucen. Některé cviky (tzv. vaulty) se provádějí odrazen od těla psovoda. U těchto prvků se hodnotí bezpečnost provedení pro psa – pes musí dopadat bezpečně na všechny čtyři tlapky, pád na jakoukoliv jinou část těla než tlapky je penalizován a může vést k diskvalifikaci týmu. Soutěž probíhá ve dvou kolech v jednom dni, nejvíce však dva dny po sobě. 
 • soutěže TimeTrial: psovod provádí hod diskem v omezeném čase (maximálně 2 minuty) a na trati okolo 20 metrů, pes vybíhající ze stejného místa chytá disk v letu a vrací se s ním k psovodovi. Žádnou další činnost při této soutěži nevykonává. Soutěž probíhá nejvíce ve dvou kolech v jednom dni, nejvíce však dva dny po sobě. 
 • soutěže Quadruped: psovod provádí hod diskem v omezeném množství (vždy maximálně tři hody) a na trati okolo 50 metrů, pes vybíhající ze stejného místa chytá disk v letu a vrací se s ním k psovodovi. Žádnou další činnost při této soutěži nevykonává. Soutěž probíhá nejvíce ve třech kolech v jednom dni, nejvíce však dva dny po sobě. 
 • soutěže DogDartbee: psovod provádí hod diskem v omezeném množství (vždy maximálně tři hody) a na trati okolo 20 metrů, pes vybíhající ze stejného místa chytá disk v letu a vrací se s ním k psovodovi. Žádnou další činnost při této soutěži nevykonává. Soutěž probíhá nejvíce ve třech kolech v jednom dni, nejvíce však dva dny po sobě. 

Zvláště se hodnotí technika skoků psa při chytání disků, pokud při jejich chytání pes skáče. Pes nesmí chytat disk v záklonu, což potom vede k dopadu na zadní tlapy. Rovněž dopady psa na jakoukoliv jinou část těla než dopad na končetiny je nežádoucí. Psovod musí nacvičit se psem takovou techniku hodů a chytání, aby pes dopadal vždy na všechny čtyři končetiny. Pokud tuto techniku tým neumí a skoky jsou nebezpečné, bude tým diskvalifikován.

Veškerá manipulace psa psovodem musí probíhat tak, aby nedocházelo k nepohodlí nebo strádání psa, a to jak psychickému tak fyzickému. Např. nepřípustné je trestání psa za jeho výkon, tahání psa za kůži, nucení psa k výskokům a další. Při porušení těchto pravidel bude tým diskvalifikován z celé soutěže. 

Psi mezi jednotlivými vystoupeními odpočívají. Umístěni jsou v zařízeních k tomu určených (odkládací boxy, klece). 

Měření ani vážení psů se při této soutěži neprovádí. 

Akce probíhá poměrně krátce – přibližně od 9 do17 hodin. 

Čl. 6 

Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty 

 1. Podle tohoto Řádu nesmí psovod použít pomůcky a součástky, u nichž by mohlo dojít k poškození zdraví, bolesti nebo snížení pohody psa. Není povoleno používat: 
  a) elektrické a elektronické obojky, 
  b) stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny a pomůcky, které způsobují nebo mohou způsobit psům zranění a stres, 
  c) vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním působení negativních zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů, 
  d) poškozenou výstroj a výcvikové pomůcky, 
  e) nevhodné předměty (drát, provaz a apod.) k uvazování psa. 
 2. Pomůcky a vybavení pro soutěže dogfrisbee.
  K soutěži se používá speciálních disků, které mají tyto základní vlastnosti vzhledem k bezpečnosti pro psa: 
  · omezenou hmotnost do 130 gramů, pro malá plemena je velikost disků poloviční 
  · plast nesmí vytvářet žádné ostré hrany ani při poškození psími zuby, 
  · s ohledem na bezpečnost psů se připouští pouze disky specializovaných firem: Wham-O Fastback Frisbee disc (Premium Weight, Flex a Super Flex), Hyperflite K10 (Competition Standard, FrostBite a SofFlite) nebo HERO (model 235).

Čl. 7 

Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí a prostory k ustájení 

 1. Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí: 
  a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat – prostor pro vykládání zvířat bude na parkovišti, které je odděleno od dopravní komunikace, aby nedošlo ke zranění psů. Psi smí majitel nakládat a vykládat pouze způsobem, který nezpůsobí utrpení a poškození jejich zdravotního stavu a při respektování ostatních účastníků a jejich psů. 
  b) zdroj pitné vody – každý pes, který se akce účastní musí mít k dispozici minimálně 2 litry vody na den. Všichni majitelé psů, kteří se veřejné akce zúčastní jsou upozorněni na místo, kde je zdroj vody pro napájení psů. 
  c) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění. Všechny sportovní prvky probíhají na měkkém terénu, nejlépe na travnaté ploše. Nepřípustný je tvrdý, nepružný povrch. Prostor pro soutěž je oddělen od prostorů pro diváky zábranami, které nemohou způsobit zranění psa. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (skleněné střepy, kov), případně zabezpečí opatření k předcházení poranění psů. V krajním případě může odvolat soutěž pro nebezpečný prostor. Pořadatel rovněž zajistí bezpečnou nástupní a výstupní zónu, aby nedocházelo k nežádoucímu kontaktu psů a možnosti jejich vzájemného napadání. Vstup nepovolaných osob do vymezeného prostoru je nepřípustný. Za povolané osoby se zde rozumí pouze psovod, případně přivolaný veterinář v případě úrazu. Rozhodčí při závodech dogfrisbee sledují sportovní výkon z prostor mimo prostory určené k výkonu psa. . 
  d) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách. Akce se koná mimo zimní období. Nebezpečí nízkých teplot nehrozí. V případě letních dnů je pořadatel oprávněn zrušit konání celé akce, pokud teploty překročí tropické hodnoty (30 stupňů ve stínu). 
  e) odpovídající počet poučených a vhodně označených (pořadatelské štítky) osob, které budou organizačně akci zajišťovat, a stanoví konkrétní postup při jejich činnosti, 
  g) vymezení prostoru určeného k venčení psů, vybavené nádobou na psí exkrementy a igelitovými sáčky. Toto místo bude neustále kontrolováno, aby byla udržena jeho čistota. 
  h) neustálou kontrolu udržování čistoty. 
  i) zabezpečení a vymezení prostorů pro diváky a organizaci parkování dopravních prostředků 
  j) prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných psů, 
  k) podmínky pro provádění veterinární péče; pro případ nutnosti odborného zákroku zajistí její pohotovostní poskytnutí veterinárním lékařem, který je v pohotovosti na telefonu. 
 2. Pořadatel zajistí pro psy, kteří nejsou předváděni, klidné místo, které je chráněno před nepříznivým působením klimatických vlivů (zastínění nebo přístřešek), kde je možné zabezpečit péči o psy jako je podaní potravy, napájení a odpočinek. Osoba odpovědná za psa (majitel) zajistí pro svého psa vybavení pro podání potravy a vody, případně podložku nebo pokrývku pro pohodlí psa. 
 3. Majitel psa (psovod) je povinen sledovat svého psa, pravidelně ho venčit a průběžně mu zajišťovat napájení a krmení v dostatečném množství, aby neutrpěla jeho pohoda a zajistit mu odpočinek. 
 4. Při vícedenních závodech pořadatel nezajišťuje ustájení psů po skončení veřejného vystoupení (veřejné vystoupení každý den končí vyhlášením výsledků). Majitel psa je povinen zajistit odpovídající ustájení sám a na své náklady.

Čl. 8 

Přeprava zvířat na veřejná vystoupení zvířat 

 1.  Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 193/2004 Sb.,o ochraně zvířat při přepravě. Psi jsou na akci přepravováni většinou osobním vozem nebo prostředky hromadné dopravy a to majitelem psa a na jeho odpovědnost. 
 2. Zejména je nutno dodržovat následující zásady: 
  – majitel musí zajistit dostatek prostoru k tomu, aby zvířata mohla zaujmout odpovídající přirozenou polohu, 
  – větrání a objem vzduchu v dopravních prostředcích tak, aby odpovídaly podmínkám přepravy a byly přiměřené počtu přepravovaných zvířat, 
  – podání vody a krmiv (je – li to nezbytné) během přepravy, 
  – přizpůsobení jízdy tak, aby se zabránilo nadměrným otřesům nebo naklánění. 
 3. Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení. 
 4. V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny. 
 5. Během vykládky a předvádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně. 
 6. Přepravní box musí umožňovat psovi, aby v něm mohl zaujmout jakoukoli přirozenou polohu. Pokud je používána schrána nebo přepravní kotec (dále jen „kontejner“) jsou minimální rozměry: šířka kontejneru 3x rozměr těla psa mezi ramenními hrboly, výška kontejneru – výška psa v kohoutku + 30%, délka kontejneru – délka těla psa od ramenního kloubu po kořen ocasu + 30 cm. Větrací otvory kontejneru musí umožnit přivádění čerstvého vzduchu a tím úpravu vnitřní teploty. V kontejneru se doporučuje umístit na podlahu elastickou podložku (molitanová nebo podobná vrstva 5 – 10cm) s pevným povrchem, která má zabraňovat vnímání otřesů vozidla psem). 
 7. Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání. Toto je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě).

Čl. 9 

Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu 

 1. Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení zvířat veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. Veterinární lékař bude bude k dispozici na telefonu po celou dobu trvání veřejného vystoupení. 
 2. Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární správy, kteří se pořadateli prokáží služebním průkazem. 
 3. Pořadatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení zvířat na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.

Čl. 10 

Poučení osob o ochraně zvířat 

 1. Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat o tom, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu. 
 2. Pořadatel zabezpečí zejména, aby: 
  a) se zvířaty bylo zacházeno klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění; 
  b) nepovolané osoby (diváci) neměly přístup do prostor určených pro sportovní výkon i odpočinek; 
  c) osoby manipulující se zvířaty přistupovaly k nemocnému či poraněnému zvířeti vždy se zvýšenou opatrností, aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke zvířatům, která se projevují jako nebezpečná a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou; 
  d) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob; 
  e) při provádění zvláštních úkonů u neklidných zvířat byly použity vhodné prostředky k fixaci zvířete, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem; 
  f) osoby manipulující se zvířaty věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat zvířatům poraněným; 
  g) osoby manipulující se zvířaty byly informovány o opatřeních v případě mimořádných situací (např. útěk zvířete mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu zvířat před utrpením a vznikem nebezpečných situací; 
  h) všichni zúčastnění potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem.

Čl. 11 

Důvody k zastavení veřejného vystoupení nebo svodu a vyřazení chovatele a jeho zvířete z veřejného vystoupení nebo svodu 

Pořadatel je oprávněn a povinen 

a) zastavit konání veřejného vystoupení nebo svodu při nezpůsobilosti podmínek (terénu, zařízení, vybavení atd.) pro veřejné vystoupení nebo svod, která vyvolala nebo může vyvolat utrpení zvířat, 

b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení nebo svodu, 

c) zastavit konání veřejného vystoupení nebo svodu při výrazném zhoršení klimatických podmínek, živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení zvířat, 

d) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení nebo svodu v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete; 

e) při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem průběh svodu až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stanovené podmínky porušila napomenout, případně vyloučit a její zvíře z pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat vyřadit; toto porušení oznámit příslušnému orgánu dozoru nad ochranou zvířat (Krajská veterinární správa). Za takové chování se považuje zejména: 

· nucení zvířete k výkonům, které přesahují jeho fyzické nebo biologické schopnosti, včetně nadměrného pobízení unaveného zvířete, 

· použití dopingu, nebo odepření zkoušky na doping, 

· nedostatečné ovládání zvířete, nebo hrubé zacházení s ním, 

· pokračování v činnosti s poraněným nebo nemocným zvířetem, kterému to působí utrpení, 

· použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje zvířete, které mohou působit zvířeti utrpení, 

· bití zvířete do hlavy, břicha, pohlavních orgánů a jiných bolestivých míst nebo na uvedená místa působit tlakem, nešetrné údery a kopání zvířat, 

· používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek, 

· ležící zvířata zvedat tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo je za ně vléci. 

Čl. 12 

Platnost a účinnost Řádu 

 1. Tento řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny. 
 2. Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.