Discdog klub české republiky

Vítejte na oficiálních stránkách českého dogfrisbee. DiscDog klub ČR, z. s. zaštiťuje tento sport pro Českou republiku. Vydává a upravuje normativy pro sportovní činnost dogfrisbee a hájí zájmy členů. Zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi. Více o naší činnosti se dozvíte z našich stanov.

Za počátek vzniku našeho klubu by se mohl považovat rok 2006. Ten byl pro rozvoj dogfrisbee v Česku přelomový. V červnu 2006 se poprvé společně sešli nadšenci, kteří se do té doby na různé úrovni pokoušeli o dogfrisbee a během léta ty nejlepší týmy vyrazili na soutěž do Polska, a poté v září i na Mistrovství Evropy do Nizozemska. Určitým vyvrcholením pak byla první oficiální soutěž, která proběhla v půli října v Jaroměři…

V tom stejném roce se scházejí první členové, aby na ustavující členské schůzi oficiálně založili náš klub.

Máte také své vzpomínky týkající se vzniku a historie klubu, které chcete sdílet s ostatními? Napište nám je, budeme rádi za další úhel pohledu na náš klub.

Výbor klubu

Funkční období a činnost výboru je definována stanovami klubu v článcích 16. – 18.

Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost Klubu a jedná jeho jménem. Členem výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. 
 2. Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně ze tří členů. Počet členů výboru musí být vždy lichý. 
 3. Členové výboru jsou voleni na období dvou let. Opětovná volba není vyloučena. 
 4. Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením svého funkčního období. 
 5. Zvolení členové výboru zvolí ze svého středu předsedu a jednatele a rozdělí si ostatní funkce. Předseda výboru je zároveň i předsedou Klubu. 
 6. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal nebo projednat mohl. 
 7. Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze pak náhradního člena buď schválí nebo zvolí člena nového. 
 8. Výbor se schází podle potřeby. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro něj hlasovala většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 
 9. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let a jsou veřejné. 
 10. Jednání výboru se v odůvodněných případech mohou účastnit i členové Klubu. Předseda Klubu může rozhodnout o uzavřeném jednání. 
 11. Členové výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Klubu škodu nebo poškodit jeho dobré jméno. 
 12. Členové výboru odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.
 13. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními členské schůze. 

Působnost výboru
Do působnosti výboru náleží zejména: 

 1. svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat, 
 2. předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh změn a doplňků stanov a směrnic Klubu, 
 3. plnit usnesení členské schůze, 
 4. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 
 5. rozhodovat o nakládání s majetkem Klubu, 
 6. zodpovídat za finanční hospodaření Klubu, 
 7. organizovat soutěže a semináře, 
 8. organizovat školení pro rozhodčí, 
 9. zajišťovat kontakt Klubu s jinými kynologickými organizacemi, 
 10. fungovat současně jako disciplinární komise, při jednání se řídit kárným řádem ČKS, 
 11. projednávat písemné podněty a stížnosti členů, 
 12. zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy, jejichž členem musí být nejméně jeden člen výboru.

Jednání a podepisování za Klub
Za Klub je oprávněn jednat ve všech věcech výbor Klubu jako jeho statutární orgán. Za Klub jedná vždy předseda a jeden člen výboru nebo jednatel a jeden člen výboru. 
Podepisování za Klub se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Klubu připojí svůj podpis předseda.

Pavla Hejralová

člen výboru – předseda, webmaster, finance, komunikace se sponzory, archivace výsledků soutěží

pavla.hejralova[at]gmail.com
+420 604 646 319

Veronika Urbášková

člen výboru, mezinárodní komunikace, komunikace s pořadateli soutěží

veronika.urbaskova[at]gmail.com

Iveta Chomátová

člen výboru, PR (Instagram, FB) a komunikace s pořadateli soutěží
ichdrs[at]gmail.com

Jan Kašpar

člen výboru, PR (FB, Youtube, tištěná média)
jan.kaspar992[at]gmail.com

Pavel Ryttnauer

člen výboru, předseda komise rozhodčích, inventář klubu
pavel.ryttnauer[at]gmail.com

Jak se stát členem?

Je to jednoduché, stačí postupovat podle těchto 3 kroků.

Platba členského příspěvku je možná jen na klubový účet. Platební instrukce naleznete uvedené v infoboxu. Platby v hotovosti nejsou možné.

To lze udělat buďto prostřednictvím elektronického formuláře, v případě přihlášení mladistvých vyplní zákonný zástupce papírovou přihlášku, připojí svůj podpis a odešle ji společně s fotokopií dokladu o zaplacení členského příspěvku e-mailem (infodiscdog.cz) nebo na adresu Klubu: DiscDog klub České republiky, Pavla Hejralová, Žižkova 1014, Turnov 511 01

 (myšleno i pro stávající členy, kteří neuhradili člen. poplatek do konce kalendářního roku) je třeba uhradit (částka musí být připsána na účtu klubu) minimálně 7 dní před soutěží, které se chcete jako člen klubu účastnit. Přičemž platí povinnost poslat dokument o zaplacení (potvrzení o proběhlé platbě na e-mail discdogklub@gmail.com). V případě, že tomu tak nebude, budete na nadcházející soutěži považováni za NEČLENY a členské výhody budete moci využít až při následující soutěži. 

Do seznamu členů budete zapsáni až po připsání příspěvků na účet. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:

Výše členských příspěvků

Zápisné (platí pro nové členy) 200,- Kč 

Dospělý člen
500
 •  
Člen do 18 let
věku včetně
(ročníky 2001 a mladší)
250
 •  
Další rodinný člen
250
 •  

Pro stávající členy: Členské příspěvky pro rok 2020 uhraďte do 31.12.2019!!! Kdo neuhradí členský příspěvek do tohoto data, končí jeho členství a bude muset při opětovném přihlášení do klubu zaplatit zápisné! 

Poznámka 1: Zápisné se hradí pouze při vstupu do klubu. Noví členové tedy k výši členského příspěvku přičtou navíc zápisné.  

Poznámka 2: Pokud chcete prostřednictvím DiscDog klubu ČR odebírat známku ČKS, připočítejte k členskému příspěvku ještě částku 250 Kč již registrovaní členové ČKS a 260 Kč žadatelé o členství v ČKS

Poznámka 3: Klub nevydává žádné průkazky, členové jsou uvedeni na internetových stránkách. Potvrzením o členství je doklad o zaplacení členského příspěvku. 

Poznámka 4: Základním komunikačním prostředkem klubu jsou e-mailové zprávy zasílané na e-mail uvedený v přihlášce a také oficiální web a FB stránka klubu, na kterou jsou umísťovány všechny důležité informace. Pokud se vám jakékoliv kontaktní údaje změní, oznamte to prosím předsedovi klubu

Poznámka 5: rodinné členství – členové v blízkém příbuzenském vztahu ((pra)rodič – dítě, manžel(ka)) nebo žijící ve společné domácnosti (v takovém případě zašlete e-mail s čestným prohlášením, že žijete ve společné domácnosti)

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Platba členských příspěvků je možná pouze na účet!!!
č.ú.: 2200958095/2010 (Fio Banka)
v.s. – stávající člen: 107
– nový člen: 101

k.s. = 558

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím:
jméno + členské číslo 

Pro členy a závodníky

Výhody

 • Levnější startovné na závodech.
  Členové klubu mají levnější startovné na soutěžích pořádaných klubem.  
 • Sleva na disky v obchodě www.dogshop.cz
  Výrazně levnější ceny disků nabízených na DogShop.cz
 • Vlastní prezentace.
  Možnost vlastní prezentace a vkládání článků a odkazů na DiscDog.cz

Závody

Dogfrisbee je disciplína, ve které soutěžíte v týmu s vaším nebo s půjčeným psem. Chovejte proto k němu ohleduplně a mějte na paměti jeho fyzické i psychické možnosti. Každý pes vnímá závodní atmosféru jinak a proto jeho reakce na různé situace/prostředí může být jiná, než jste normálně zvyklí. Nevystavujte svého, nebo vám svěřeného, psa zbytečnému stresu. 

Budete-li se chovat k psovi hrubě (fyzické tresty) může vás pořadatel vykázat ze soutěže.

Jste-li svědkem hrubého zacházení se psem, nebuďte lhostejní. Zkuste nejprve domluvu s dotyčným a pokud se jeho jednání bude opakovat, upozorněte na to organizátora závodu. DiscDog klub podporuje ochranu zvířat a násilné chování k zvířatům nebude tolerovat.

Novinky v soutěžích

 • Od závodní sezóny 2019 je zrušeno omezení pouze 2 disciplín za den
 • Od závodní sezóny 2017 nebude na soutěžích zařazených do DiscDog Brit Poháru startovné zdarma pro vybrané členy vítězného družstva předchozího ročníku.
 • Od závodní sezóny 2016 jsou v platnosti úpravy pravidel pro Divizi II ve freestyle.
 • Od závodní sezóny 2016 jsou v platnosti pravidla pro Divizi II v SPTF.
 • Od roku 2015 je v platnosti etický kodex závodníka a člena DDK ČR.

pro pořadatele

Chcete pořádat oficiální nebo neoficiální dogfrisbee soutěž? Zde je několik užitečných odkazů, které pro uspořádání soutěže potřebujete. Více se dozvíte v záložce „DiscDog klub/pro pořadatele“

 • Po vyplnění formuláře bude akce zařazena do termínového kalendáře DiscDog klubu ČR. 
 • Pořadatel se vyplněním formuláře zavazuje dodržet Soutěžní řád klubu
 • Pro další aktualizaci akce na webu pište na info@discdog.cz, do předmětu uveďte jméno akce. 
 • Pro případné upřesnění delegace rozhodčího kontaktujte pověřeného člena výboru 

DiscDog klub může vaši akci propagovat na svých komunikačních platformách (FB, Instagram, web), proto nezapomeňte včas poslat potřebné údaje. Informace k vaší akci pošlete nejpozději 4 týdny před konanou akcí.

Každý pořadatel si může od klubu vypůjčit vybavení, které je potřeba k uspořádání akce.

(aparatura, ohradníky, pásmo, stopky, stan, tiskárna a pod…)

Pro zapůjčení mobiliáře kontaktujte Pavla Ryttnauera. 

Abychom vám organizaci akce co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro vás tabulky na výsledky jednotlivých soutěží. Najdete je v záložce download.

DOWNLOAD

Potřebujete naše logo v křivkách? Nebo tabulky na výsledky ve všech disciplínách? Vše najdete zde.

logo klubu plnobarevné

logo klubu
černobílé

logo klubu
- na barevném pozadí

Print

logo
Brit

tabulka na celkové výsledky pro DD klub NOVINKA

tabulka na výsledky ve Freestyle (xlsx) 

tabulka na výsledky v SPTF (xlsx) 

tabulka na výsledky v Dogdartbee (xlsx) 

tabulka na výsledky v Paralelním Time Trialu (xlsx)

tabulka na výsledky v Quadrupedu (xlsx)

tabulka na výsledky v Kanjamu (xlsx)

SCORESHEET DISCDOG BRIT CUP

judges
worksheet

DOKUMENTY USDDN (scoresheety, handbook, worksheet...)

časová smyčka SPFT (mp3) - ženský hlas

časová smyčka SPTF (mp3) - mužský hlas

časová smyčka FS OPEN (mp3) - ŽENSKÝ HLAS

ČASOVÁ SMYČKA FS OPEN (MP3) - MUŽSKÝ HLAS

ČASOVÁ SMYČKA FS STARTERS (MP3) - MUŽSKÝ HLAS

časová smyčka FS Starters (mp3) - ŽENSKÝ HLAS

Síň slávy

Do Síně slávy může být uvedena jakákoliv osoba (i cizinec), která se výjimečným způsobem zasloužila o rozvoj dogfrisbee v ČR. Návrh na uvedení do Síně slávy může podat kterýkoliv člen DDKČR. Výbor DDKČR předloží všechny navržené kandidáty ke schválení nejbližší členské schůzi. Výbor může nedoporučit přijetí navrhovaných osob.

foto: Martyna Gondek

V roce 2015 byl na členské schůzi do Síně slávy zvolen dlouholetý předseda a spoluzakladatel klubu

Jakub Štýbr

Jakub patří ke spoluzakladatelům klubu a díky jeho nadšení pro tento sport se dogfrisbee stalo uznaným kynologickým sportem. Jakub se zasloužil o propagaci tohoto sportu také tím, že pravidelně zveřejňuje články v časopise Psí sporty, jehož je i šéfredaktorem. 

V roce 2017 byla na členské schůzi do Síně slávy zvolena jedna ze zakládajících členek a dlouholetá hráčka

Yvona Andrová

Yvona Andrová žije v Praze a byla jedním ze tří zakládajících členů klubu DiscDog CZ v roce 2006. S fenkou border kolie Chase se během pár let dokázala dostat mezi dogfrisbee špičku. Jejich freestyly patřily díky nápaditým a sehraným sestavám pravidelně k těm nejlepším. V roce 2010 vyhrály ve freestylu mistrovství Evropy. Založila značku CzechBlack – jejíž výrobky jsou oceňovány hráči po celém světě.