Řád rozhodčích dogfrisbee pro distanční soutěže DDKČR

1. Obecné 

Řád rozhodčích stanovuje podmínky pro získání, pozastavení či odebrání licence rozhodčího pro distanční soutěže pod záštitou DiscDog Klubu ČR, vymezuje jejich práva a povinnosti. 

2. Základní podmínky 

 • minimální věk 18 roků,
 • občan České republiky,
 • člen DiscDog Klubu ČR (DDKČR)
 • bezúhonnost,
 • zdravotní i psychická způsobilost.              

3. Komise rozhodčích 

Základním úkolem Komise rozhodčích (KR) je řídit činnost rozhodčích, zajišťovat odbornou způsobilost a odborný růst rozhodčích DDKČR. Komise je složena z rozhodčích a hlavního rozhodčího, kterého jmenuje Výbor DDKČR. 

Komise zajišťuje semináře, schůzky a školení rozhodčích, testy adeptů na rozhodčí, přezkušování rozhodčích a vede veškerou agendu s tím související. Působí jako arbitr při řešení sporů týkajících se činnosti rozhodčích a přijímá a zpracovává podněty ke zlepšení práce rozhodčích. Předkládá Výboru DDKČR návrhy změn Řádu rozhodčích dogfrisbee pro distanční soutěže DDKČR a Soutěžního řádu pro pořádání oficiálních soutěží DDKČR. Rozpracovává výklad pravidel a sjednocuje činnost rozhodčích. Při své práci se řídí Řádem rozhodčích DDKČR, Soutěžním řádem a pravidly jednotlivých soutěží. KR je poradním orgánem, veškerá její usnesení vstupují v platnost až po schválení výborem. 

4. Licence rozhodčího 

Licence rozhodčího opravňuje posuzovat distanční soutěže pod záštitou DDKČR v pozici delegovaného (= hlavního) rozhodčího. Licence rozhodčího je udělena po splnění stanovených podmínek (viz. bod 4.1). Licence může být rozhodčímu pozastavena, tj. rozhodčí licencí disponuje, ale nemá oprávnění posuzovat. Licence může být také odebrána. Podmínky získání licence, případy pozastavení licence a podmínky pro odebrání licence popisují následující odstavce Řádu.

4.1. Podmínky získání licence rozhodčího

 • uchazeč o rozhodčího distančních soutěží musí před účastí na školení adeptů minimálně na 4 oficiálních distančních soutěžích působit jako pomocník, k prokázání slouží elektronická karta adepta (viz. bod 4.1.2.)
 • účast na školení adeptů na rozhodčí, které se koná v případě zájmu;
 • úspěšné absolvování závěrečného testu školení adeptů na rozhodčí;
 • hromadná hospitace pod vedením školitele adeptů na rozhodčí;
 • samostatná hospitace každé disciplíny na oficiální soutěži;
 • hospitace musí adept splnit do dvou let od absolvování hromadné hospitace;
 • jmenování výborem DDKČR 

4.1.1. Formulář adepta

Formulář slouží k prokázání pomoci na závodech. Zájemce si vytiskne Formulář adepta, který je ke stažení na webových stránkách DDKČR.

Formulář adepta obsahuje:

 1. Jméno a příjmení pomocníka
 2. Datum akce
 3. Název akce
 4. Místo akce
 5. Pořadatel (odpovědná osoba)
 6. Rozhodčí
 7. Disciplína
 8. Funkce
 9. Podpis rozhodčího

Vyplněný Formulář odešle pomocník pověřenému členovi KR nejpozději do 10 pracovních dní od data konání soutěže. Údaje z Formuláře bez podpisu rozhodčího jsou považovány za neplatné!!! 

4.1.2. Karta adepta

Kartu adepta vystaví na vyžádání zájemce pověřený člen KR. Do karty jsou zaznamenávány údaje o pomoci na závodech. Údaje z této karty slouží k doložení požadovaného rozsahu pomoci na závodech (viz. bod 4.1).

Údaje do karty zasílá pověřenému členovi KR sám adept prostřednictvím Formuláře adepta (viz. bod 4.1.1.). Oskenovaný Formulář může být zaslán i elektronicky. Na základě údajů ve Formuláři doplní pověřený člen kartu adepta. Adept je povinen průběžně kontrolovat správnost údajů ve své kartě a na případné nesrovnalosti co nejdříve upozornit příslušného člena KR.

5. Školení a zkoušky adeptů na rozhodčí 

5.1. Školení adeptů na rozhodčí

Školení adeptů na rozhodčí distančních disciplín organizuje KR po dohodě s Výborem DDKČR. Termín školení by měl být vyhlášen nejpozději dva měsíce dopředu. Náplní školení je seznámení s rozsahem otázek pro závěrečný test, s průběhem praktické zkoušky a s nároky na jejich složení. Školení je pro adepty na rozhodčí povinné. Školení se mohou zúčastnit jen ti adepti, kteří již minimálně na čtyřech závodech působili jako pomocníci (viz. bod 4.1.)

5.2. Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky organizuje KR ve spolupráci s Výborem DDKČR. Zkušební komise je složena minimálně z jednoho zástupce KR a jednoho zástupce Výboru DDKČR. Zkoušky sestávají z teoretické a praktické části.

Teoretická část proběhne formou testu na konci školení adeptů. Praktická část proběhne formou hromadné hospitace na oficiální soutěži. Jestliže školení probíhá u oficiální soutěže, navazuje praktická zkouška bezprostředně na vlastní školení a proběhne při dané soutěži, se souhlasem pořadatele. Jestliže školení neprobíhá u oficiální soutěže, proběhne praktická zkouška na vybrané oficiální soutěži. Termín praktické zkoušky bude oznámen nejméně 2 měsíce dopředu. Náhradní termín se nevypisuje. Jestliže se adept praktické části nezúčastní, musí pro zisk licence projít znovu celým školením, včetně splnění teoretické části zkoušky.

K praktické zkoušce mohou nastoupit jen ti adepti, kteří úspěšně složili teoretickou část. 

6. Hospitace 

Pro zisk licence rozhodčího DDKČR musí adept splnit 2 hospitace v každé z následujících čtyř distančních disciplín – DogDartbee (DD), SuperMinidistance (SMD), The Quadruped (Q) a Paralelní TimeTrial (PTT). 

Pořadatel, ani delegovaný rozhodčí nemají povinnost hospitace umožnit. V zájmu rozvoje sportu však Komise rozhodčích a DDKČR apelují na pořadatele a rozhodčí, aby hospitace podporovali. 

6.1. Hospitační list

Každému adeptovi, který úspěšně složil teoretickou část zkoušky, bude pověřeným členem KR vystaven hospitační list, který adepti obdrží před začátkem 1. hospitace.

Hospitační list obsahuje:

 1. Jméno a příjmení adepta
 2. Jméno a příjmení školitele
 3. Datum školení a absolvování testu
 4. Údaje o 1. hospitaci:
  a.    Datum
  b.    Název akce, u které hospitace probíhala
  c.    Místo
  d.    Pořadatel (odpovědná osoba)
  e.    Poznámka
  f.     Podpis školitele
 5. Údaje o 2. hospitaci
  a.    Disciplína
  b.    Datum
  c.    Název akce
  d.    Místo
  e.    Pořadatel (odpovědná osoba)
  f.     Delegovaný rozhodčí
  g.    Poznámka
  h.    Podpis delegovaného rozhodčího 

6.2. První hospitace

První hospitace má formu praktické zkoušky a proběhne formou hromadné hospitace na oficiální soutěži. Tuto hospitaci povede školitel adeptů na rozhodčí, hospitace je tedy nezávislá na delegovaném rozhodčím. Hospitanti posuzují paralelně s probíhající soutěží, přičemž školitel má možnost navozování hypotetických umělých situací, ovšem vždy tak, aby nedošlo k narušení probíhajícího závodu. Splnění hospitace bude zaznamenáno školitelem do hospitačního listu. 

6.3. Druhá hospitace

Druhá hospitace probíhá na jakékoli oficiální soutěži dogfrisbee po dohodě s pořadatelem soutěže a delegovaným rozhodčím. Hospitaci je možno plnit jen na oficiálních soutěžích zaštítěných DDKČR, pod dohledem rozhodčího delegovaného DDKČR. Hospitaci lze plnit jen u rozhodčího, který má za sebou již alespoň jeden rok samostatného posuzování.

Druhá hospitace probíhá podle následujících pravidel:

 • hospitant po dohodě s delegovaným rozhodčím samostatně posuzuje danou disciplínu v pozici hlavního rozhodčího; delegovaný rozhodčí je však stále zodpovědný za průběh soutěže a kvalitu posuzování, musí soutěž stále sledovat a má pravomoc kdykoliv rozhodnutí hospitanta opravit,
 • delegovaný rozhodčí má pravomoc ověřit si před započetím soutěže teoretické znalosti hospitanta a v případě neuspokojivého výsledku hospitaci odmítnout
 • během druhé hospitace musí adept odposuzovat v pozici hlavního rozhodčího každou ze čtyř distančních disciplín (SMD, PTT, Q, DD);

hlavním rozhodčím se rozumí:

§  při SMD rozhodčí udělující body;

§  při DD rozhodčí udělující body;

§  při Q rozhodčí určující vzdálenost;

§  při PTT rozhodčí na startovní čáře

 • druhá hospitace nemusí proběhnout v rámci jednoho závodu, adept může každou z disciplín splnit na jiné oficiální soutěži
 • hospitace musí proběhnout alespoň u dvou různých rozhodčích
 • po skončení hospitace v dané disciplíně má delegovaný rozhodčí povinnost vyplnit hospitační list, který má hospitant připraven,
 • hospitační list odešle hospitant do jednoho týdne od kompletního splnění pověřenému členu komise rozhodčích, 

7. Činnost rozhodčího dogfrisbee 

7.1. Vystupování rozhodčího dogfrisbee

Rozhodčí je reprezentantem DDKČR a jeho vystupování tomu musí odpovídat. Rozhodčí si musí být vědom toho, že právě on je osobou odpovědnou za průběh soutěže a v souvislosti s tím garantem regulérnosti celého závodu. Rozhodčí musí být objektivní a nestranný.

7.2. Delegace rozhodčích dogfrisbee 

Hlavní rozhodčí pro oficiální soutěže dogfrisbee pořádané na území České republiky je delegován pověřeným členem Výboru DDKČR.

7.2.1. Způsoby delegování rozhodčích

 1. pořadatel se s rozhodčím domluví přímo; pořadatel pouze požádá o potvrzení delegace pověřeného člena Výboru
 2. pořadatel požádá pověřeného člena Výboru o delegaci rozhodčího – pokud takto delegovaný rozhodčí 3x po sobě odmítne posuzování soutěže, jeho licence bude pozastavena a pro její obnovení bude povinen absolvovat přezkoušení rozhodčích, které bude zpoplatněné (300,- Kč), delegování probíhá přednostně na základě vzdálenosti bydliště rozhodčího od místa konání soutěže. Pokud pořadatel s delegovaným rozhodčím nesouhlasí, má možnost delegaci odmítnout a požádat o druhou delegaci. Druhou delegaci již odmítnout nelze. 

7.3. Posuzování

 • Před začátkem soutěže dogfrisbee je hlavní rozhodčí povinen posoudit regulérnost závodu jako celku, posoudit regulérnost terénu, prostředí, atd. V případě pochybností o správnosti má rozhodčí povinnost překontrolovat rozměry hřiště.
 • Rozhodčí je zodpovědný za způsobilost pomocníků rozhodčího, je tedy jeho povinností ověřit si před začátkem soutěže povědomí pomocníků o jejich úloze, a pokud je to nutné, pomocníky dostatečně poučit. Rozhodčí má právo požádat pořadatele o výměnu pomocníka, pokud tento není dle názoru rozhodčího schopen svou funkci zastat.
 • V průběhu soutěže se rozhodčí posuzování věnuje maximální možnou měrou. Rozhodčí proto nemůže zároveň zastávat žádnou další funkci, například komentovat. Stejně tak by právě posuzující rozhodčí neměl být rušen dotazy diváků, soutěžících, ani pořadatelů.
 • Je nepřípustné, aby se delegovaný rozhodčí v době soutěže věnoval činnosti, která by mohla narušit regulérnost soutěže, například aby v jím posuzované disciplíně sám soutěžil.
 • Všechna rozhodnutí rozhodčího jsou nenapadnutelná. Jen a pouze rozhodčí má právo své rozhodnutí opravit.
 • Rozhodčí musí odposuzovat celou disciplínu, všechna její kola. Rozhodčího nelze v průběhu soutěže měnit.
 • Rozhodčí může posuzovat pouze takové oficiální závody, na které obdržel delegaci potvrzenou DDKČR.
 • Rozhodčí je zodpovědný za správnost výsledků a náležitý obsah výsledkových listin, pořadatel proto musí rozhodčímu umožnit kontrolu dat ve výsledkových listinách a jejich porovnání s údaji, které rozhodčí při posuzování zapsal. Povinný obsah výsledkových listin definuje kapitola 3.3 Soutěžního řádu DDKČR. 

7.4. Minimální roční rozsah posuzování

Získáním licence rozhodčího je rozhodčímu zavedena elektronická karta, do níž se zapisují všechny jeho odposuzované závody. Každý rozhodčí je povinen hlídat správnost záznamů ve své kartě a na případné nesrovnalosti upozornit příslušného člena KR. Záznamy z této karty jsou brány jako doklad o plnění minimálního ročního rozsahu posuzování.

Nezbytnou podmínkou udržení aktivní licence rozhodčího dogfrisbee je

 1. minimálně jednou za rok posoudit každou ze 4 disciplín (Quadruped, Dogdartbee, Timetrial nebo Paralelní Timetrial, Minidistance nebo Super Minidistance) a minimálně 1x za 2 roky absolvovat přezkoušení rozhodčích (1. termín zdarma; každý následující termín je zpoplatněn – 300,- Kč, pokud Výbor DDKČR nerozhodne jinak). Do absolvování přezkoušení má rozhodčí pozastavenu licenci a nemůže být tudíž delegován.
 2. Pokud není splněna podmínka 1, rozhodčí je povinen se zúčastnit přezkoušení rozhodčích každý rok (1. termín zdarma; každý následující termín je zpoplatněn – 300,- Kč, pokud Výbor DDKČR nerozhodne jinak). Do absolvování přezkoušení má rozhodčí pozastavenu licenci a nemůže být tudíž delegován.

Pozn.: Započítávají se všechny české oficiální soutěže a zahraniční soutěže, které mají charakter národního finále, mistrovství Evropy nebo světa

7.5. Karta rozhodčího

Po získání licence rozhodčího je každému rozhodčímu vystavena elektronická karta rozhodčího. Karta slouží k vedení záznamů o posuzování jednotlivých rozhodčích. Záznamy v této kartě slouží jako podklad pro určení nároků na udržení aktivní licence u jednotlivých rozhodčích podle bodu 7.4.

Do karty rozhodčího se zapisuje:

 1. datum akce
 2. název akce
 3. místo
 4. pořadatel (odpovědná osoba)
 5. posuzovaná(é) disciplína(y)
 6. poznámka

Rozhodčí sám zasílá požadované údaje pověřenému členovi KR, který je do karty zadává. Každý rozhodčí je povinen kontrolovat si průběžně správnost údajů ve své kartě a na případné nesrovnalosti co nejdříve upozornit zodpovědnou osobu.

7.6. Pozastavení licence rozhodčího

K pozastavení licence rozhodčího dochází:

 • podle podmínek v bodech 7.2.1., 7.4. a 8.
 • po schválení Výborem DDKČR na návrh KR, např. při porušení bodu 7.1.
 • rozhodčí si zažádá o pozastavení své licence 

7.6.1. Pozastavení licence na vlastní žádost

Rozhodčí má možnost požádat příslušného člena Výboru o pozastavení své licence. Jestliže vyžádané pozastavení trvá méně než jeden rok (bráno od data pozastavení licence), platnost licence lze obnovit na vyžádání u příslušného člena Výboru. Pokud pozastavení trvá déle než jeden rok, pro obnovení licence je třeba absolvovat přezkoušení.

7.7. Odebrání licence rozhodčího

O odebrání licence rozhodčího dogfrisbee rozhodne Výbor DDKČR na návrh komise rozhodčích.

Licence je odebrána automaticky v případě ukončení členství v DDKČR.

7.8. Odměna rozhodčího

Rozhodčí na distanční soutěži má nárok na úhradu nákladů ve shodě s platnými usnesením Výboru DDKČR.(500,-odměna/den + občerstvení. Jízdní náhrady si rozhodčí řeší dohodou s organizátorem)

8. Schůzka rozhodčích

Schůzka rozhodčích probíhá každoročně před ČS, její součástí je přezkoušení rozhodčích (viz. bod 7.4). Termín schůzky rozhodčích musí být oznámen nejméně 1 měsíc dopředu.

Vyžaduje-li to situace, může komise rozhodčích DDKČR rozhodnout o svolání mimořádné schůzky rozhodčích. Neúčast na přezkoušení (podle bodu 7.4) nebo mimořádné schůzce znamená automatické, okamžité pozastavení licence rozhodčího dogfrisbee. Do obnovení licence nemůže rozhodčí posuzovat a může tudíž přijít o již vydané delegace. Pozastavení trvá do absolvování přezkoušení v náhradním termínu.  

9. Seznam rozhodčích

KR má povinnost průběžně zveřejňovat aktualizovaný seznam rozhodčích na oficiálních webových stránkách DDKČR. Na oficiální soutěže pod záštitou DDKČR mohou být delegováni pouze rozhodčí z tohoto seznamu. 

10. Platnost 

Platnost tohoto řádu není časově omezena. Tento upravený Řád rozhodčích schválil výbor DDKČR dne 17. listopadu 2016 a vstoupil v platnost dne 17. listopadu 2016.