ŘÁD ROZHODČÍCH DOGFRISBEE DDKČR platný od 1. 1. 2024

OBSAH

1. Úvod 

2. Komise rozhodčích 

3. Rozdělení rozhodčích dogfrisbee dle DDKČR 

3.1. Hlavní distanční rozhodčí (HDR) 

3.1.1. Pomocný rozhodčí (PR) 

3.2. Freestylový rozhodčí (FR) 

3.3. Licenční systém rozhodčích 

4. Činnost rozhodčího dogfrisbee 

4.1. Posuzování 

4.1.1. Posuzované soutěže 

4.1.2. Protest při soutěži pod záštitou DDKČR 

4.2. Odměna rozhodčího 

5. Seznam rozhodčích 

6. Adept na rozhodčího 

7. Hlavní distanční rozhodčí 

7.1. Podmínky získání licence HDR 

7.2. Prodloužení aktivní licence rozhodčího HDR 

7.3. Pozastavení licence rozhodčího HDR 

7.3.1. Pozastavení licence HDR na vlastní žádost 

7.3.2. Lhůta pro splnění přezkoušení pro aktivaci licence 

7.4. Odebrání licence rozhodčího 

7.5. Opětovné získání licence rozhodčího 

7.6. Přezkoušení rozhodčího

7.7. Informace pro adepty na HDR

7.7.1. Přihláška adepta

7.7.2. Karta adepta

7.7.3. Příprava adeptů

7.7.3.1. Školení adeptů na rozhodčí

7.7.3.2. Teoretická zkouška

7.7.3.3. Absolvování hospitací

7.7.4. Hospitace

7.7.4.1. Základní hospitace adepta

7.7.4.2. Samostatná hospitace adepta

7.7.4.3. Evidence hospitací

7.7.4.4. Splnění hospitace

7.8. Delegace

7.8.1. Způsoby oslovení rozhodčích

7.8.2. Odmítnutí delegace

7.9. Karta rozhodčího

8. Freestylový rozhodčí

9. Schůzka rozhodčích

10. Platnost

1. Úvod

Řád rozhodčích dogfrisbee (dále jen Řád) stanovuje podmínky pro získání, udržení, pozastavení či odebrání licence rozhodčího pro distanční disciplíny, ale i podmínky pro rozhodčí posuzující freestylové závody pod záštitou DiscDog klubu ČR (dále jen DDKČR). Vymezuje práva a povinnosti rozhodčích. Hlavní distanční disciplíny zmiňované v tomto řádu jsou: DogDartbee (DD), SuperMiniDistance (SMD), The Quadruped (Q) a Paralelní TimeTrial (PTT).

2. Komise rozhodčích 

Základním úkolem Komise rozhodčích (KR) je řídit činnost rozhodčích, zajišťovat odbornou způsobilost a odborný růst rozhodčích s licencí DDKČR. Komise rozhodčích je složena ze tří členů (rozhodčích) jmenovaných výborem DDKČR, z nichž jeden je zvolen jako předseda Komise rozhodčích.

Komise zajišťuje nebo zprostředkovává semináře, schůzky a školení rozhodčích, testy adeptů na rozhodčí, přezkušování rozhodčích a vede veškerou agendu s tím související. Působí jako arbitr při řešení sporů týkajících se činnosti rozhodčích a přijímá a zpracovává podněty ke zlepšení práce rozhodčích. Předkládá výboru DDKČR návrhy změn Řádu rozhodčích dogfrisbee DDKČR a Soutěžního řádu pro pořádání oficiálních soutěží DDKČR. Rozpracovává český výklad pravidel distančních disciplín a sjednocuje činnost rozhodčích. Při své práci se řídí Řádem rozhodčích DDKČR, Soutěžním řádem DDKČR a pravidly jednotlivých oblastí dogfrisbee (distanční disciplíny a freestyle) soutěží. KR je poradním orgánem, veškerá její usnesení vstupují v platnost až po schválení výborem DDKČR.

3. Rozdělení rozhodčích dogfrisbee dle DDKČR

 • freestylový rozhodčí (FR)

 • distanční rozhodčí

  • hlavní distanční rozhodčí (HDR)

  • pomocný rozhodčí (PR)

 • Hlavním distančním rozhodčím se rozumí:
  – při SMD rozhodčí udělující body
  – při DD rozhodčí udělující body
  – při Q rozhodčí určující vzdálenost
  – při PTT rozhodčí měřící čas a poté rozhodčí na startovní čáře

3.1. Freestylový rozhodčí (FR)

Freestylovým rozhodčím může být kdokoliv, kdo je dostatečně proškolený splňuje podmínky stanovené Soutěžním řádem DDK ČR, je fyzicky i psychicky způsobilý a schopný svědomitě plnit svou funkci.

3.2. Hlavní distanční rozhodčí (HDR)

Hlavní distanční rozhodčí dogfrisbee je oprávněn posuzovat distanční disciplíny v rámci závodů dogfrisbee na území celé České republiky.
Více o HDR viz bod 7. tohoto řádu.

3.2.1. Pomocný rozhodčí (PR)

Pomocným rozhodčím může být kdokoliv, kdo je dostatečně proškolený, fyzicky i psychicky způsobilý a schopný svědomitě plnit svou funkci. Oblasti posuzování PR jsou definovány takto:

 • čárový (neboli na startovní čáře) PR, který hodnotí situace u startovní čáry a v případě disciplíny SMD zastává buď přímo funkci časomíry, nebo označuje moment startu časomíry a slouží jako záloha (pro případ výpadku automatické časomíry)

 • vzdálený PR, který hodnotí situace vzniklé na vzdálené straně hrací plochy bráno vždy vůči hlavnímu rozhodčímu (např. PR na protější čáře při disciplíně SMD nebo rozhodčí na 20yardové zóne při PTT),

 • středový PR, který sleduje a hodnotí středovou zónu při disciplíně SMD

3.3. Licenční systém rozhodčích

Licence rozhodčího se rozděluje dle oblasti posuzování na freestylové (FR) a distanční (HDR).

Výjimku tvoří PR, pro které licence (udělená DDKČR*) není třeba. Patří k povinnostem pořadatele zajistit odpovídající počet kompetentních PR pro každou disciplínu. Zodpovědností hlavního rozhodčího je ujistit se, že PR jsou obeznámeni s pravidly a vědí, na které pozici budou jako PR působit (viz bod 3.2.1.). Hlavní rozhodčí má pravomoc určit PR jejich pozice posuzování. Stejně tak má HDR pravomoc odmítnout PR, který podle jeho názoru nemá dostatečné znalosti/dovednosti zastávat práci PR (viz bod 4.1.).

*Při závodech se statusem USDDN Qualifier musí mít každý PR pro SPTF i freestylovou TF minimálně USDDN Level 1.

4. Činnost rozhodčího dogfrisbee 

Hlavní distanční rozhodčí (HDR) je reprezentantem DDKČR a jeho vystupování tomu musí odpovídat. HDR i freestylový rozhodčí (FR) si musí být vědom toho, že právě on je garantem regulérnosti celého závodu. Rozhodčí musí být všímavý, objektivní a nestranný.

4.1. Posuzování

 • Před začátkem soutěže dogfrisbee je rozhodčí povinen posoudit regulérnost závodu jako celku, posoudit regulérnost terénu, prostředí atd. V případě pochybností o správnosti má rozhodčí povinnost překontrolovat rozměry hřiště. V případě uznání neregulérnosti podmínek je rozhodčí povinen informovat pořadatele a výbor DDKČR, který může dané soutěži odebrat status oficiální soutěže a výhody s tím spojené.

 • HDR je zodpovědný za způsobilost pomocných rozhodčích PR. Je tedy jeho povinností ověřit si před začátkem soutěže povědomí PR o jejich úloze, a pokud je to nutné, tyto rozhodčí dostatečně poučit. Hlavní rozhodčí má právo požádat pořadatele o výměnu PR, pokud tito nejsou dle názoru hlavního rozhodčího schopni svou funkci zastat.

 • V průběhu soutěže se rozhodčí posuzování věnuje maximální možnou měrou. Rozhodčí proto nemůže zároveň zastávat žádnou další funkci. Právě posuzující rozhodčí by neměl být rušen dotazy diváků, soutěžících ani pořadatelů.

 • Je nepřípustné, aby se delegovaný rozhodčí v době soutěže věnoval činnosti, která by mohla narušit regulérnost soutěže, například aby v jím posuzované disciplíně či kategorii sám soutěžil (výjimku tvoří disciplíny The Quadruped, kde je rozdělení na kategorie muži a ženy; v disciplíně SMD (SPTF), kde je rozdělení na divizi I a divizi II, může posuzovat jednu kategorii a soutěžit v druhé).

 • Všechna rozhodnutí rozhodčího jsou nenapadnutelná. Jen a pouze rozhodčí má právo své rozhodnutí opravit.

 • Hlavní distanční rozhodčí musí odposuzovat celou disciplínu, tj. všechny týmy soutěžící ve všech kolech dané disciplíny. Freestylový rozhodčí musí odposuzovat všechna odehraná freestylová kola. Rozhodčí pro distanční část freestylové soutěže, je-li její součástí, nemusí být zároveň rozhodčím pro freestylová kola. Rozhodčího nelze v průběhu soutěže měnit. Výjimku tvoří vícedenní závody, kde je možné se souhlasem pořadatele i rozhodčích kolo distanční disciplíny označené jako finále odposuzovat jiným rozhodčím DD, quadruped, PTT.

 • Rozhodčí je zodpovědný za správnost výsledků a náležitý obsah výsledkových listin. Pořadatel proto musí rozhodčímu umožnit kontrolu dat ve výsledkových listinách a jejich porovnání s údaji, které rozhodčí při posuzování zapsal. Povinný obsah výsledkových listin definuje kapitola 3.3 Soutěžního řádu DDKČR. 

4.1.1. Posuzované soutěže

Rozhodčí disponující aktivní licencí HDR (viz bod 7.) jsou oprávněni k posuzování všech distančních disciplín dogfrisbee pod záštitou DDKČR. Do evidence činnosti rozhodčího se evidují všechny dogfrisbee soutěže pod záštitou DDKČR, ale i zahraniční soutěže mimo území ČR s hlavními distančními disciplínami (viz bod 1. tohoto řádu) s veřejně dostupnými výsledky.

4.1.2. Protest při soutěži pod záštitou DDKČR

Rozhodnutí rozhodčího je konečné a nelze proti němu podávat protest. Tento bod je dále řešen v Soutěžním řádu DDKČR

4.2. Odměna rozhodčího

Rozhodčí jsou osoby vykonávající činnost hlavního distančního rozhodčího nebo freestylového rozhodčího ve svém volném čase, tj. nejedná se o profesi. Odměna rozhodčího je tedy věc podléhající primárně optimálně písemné dohodě rozhodčího a organizátora závodu.

Nestanoví-li si obě strany jiné podmínky, organizátor i rozhodčí (freestylový a hlavní distanční) se řídí tímto doporučením KR nároku na úhradu nákladů ve shodě s platným usnesením Výboru DDKČR:

 1. 600 Kč odměna za den pro HDR ( vzhledem k vysokých finančním nákladům při organizaci freestylových soutěží není tímto řádem pro FR odměna stanovena a její výše záleží čistě na domluvě mezi rozhodčím a pořadatelem),

 2. stravování po dobu účasti rozhodčího na závodě,

 3. cestovní náhrady dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí

 4. v případě vícedenního závodu a posuzování rovněž úhradu/zajištění ubytování od doby příjezdu rozhodčího po ukončení závodu neurčí-li si obě strany jinak, za standard se považuje jednolůžkový pokoj s možností ubytování jednoho psa.

5. Seznam rozhodčích

Výbor DDKČR má povinnost zveřejnit průběžně aktualizovaný seznam distančních rozhodčích. Aktualizaci seznamu má za povinnost provádět KR dle údajů z karet rozhodčích (bod 6.4.). 

Na oficiální soutěže pod záštitou DDKČR mohou být do pozice HDR delegováni pouze rozhodčí s platnou licencí z tohoto seznamu nebo zahraniční rozhodčí bez licence DDKČR předem schválení KR a výborem DDKČR na speciální žádost organizátora spolu s odůvodněním.

Čeští rozhodčí způsobilí posuzovat freestyle na oficiálních soutěžích pod záštitou DDKČR jsou uvedeni v mezinárodním seznamu freestylových rozhodčích. Výjimku tvoří rozhodčí na execution, u kterého není požadována certifikace, nicméně je doporučena.

 

6. Adept na rozhodčího

Adeptem na rozhodčího se rozumí jakýkoliv zájemce o posuzování dogfrisbee disciplín distančních i freestylových na soutěžích pod záštitou DDKČR.  

Zájemce o posuzování disciplíny freestyle se musí obrátit na zástupce KR pro freestyle, nebo může přímo kontaktovat školitele pravidel USDDN (viz bod 8.).  DDKČR doporučuje zájemcům o posuzování freestylu (adeptům) absolvovat alespoň jednu sezónu v pozici stínového rozhodčího.

V případě distančních rozhodčích disponuje DDKČR vlastním systémem rozhodčích s licencí, který zahrnuje všechny hlavní distanční disciplíny (viz bod 1.) a na jehož konci je adeptovi udělena licence distančního rozhodčího DDKČR.

Nárokům na získání licence hlavního distančního rozhodčího (HDR) a podmínkám pro její udržení se Řád podrobně věnuje v bodě 7.

7. Hlavní distanční rozhodčí

Licence rozhodčího HDR (dále jen licence) opravňuje posuzovat distanční soutěže pod záštitou DDKČR v pozici hlavního rozhodčího. Licence je udělena výborem DDKČR po splnění stanovených podmínek (viz. bod 7.1. a 7.9.) a má platnost 2 roky.

Licence může být rozhodčímu prodloužena, pozastavena nebo odebrána. Podmínky získání licence, případy pozastavení licence a podmínky pro odebrání licence popisují následující odstavce Řádu rozhodčích.

7.1. Podmínky získání licence HDR

 • minimální věk 18 roků

 • beztrestnost

 • zdravotní i psychická způsobilost

 • podání závazné přihlášky pověřenému členu KR

 • účast na školení adeptů na rozhodčí

 • znalost normativů DDKČR

 • znalost problematiky posuzování distančních disciplín dogfrisbee

 • základní znalost zdravovědy psa

 • splnění bodů přípravy adepta (viz 7.7.)

 • účast na seminářích rozhodčích, které byly v době přípravy adepta, nebo akceptovatelně omluvená neúčast

 • splnění všech podmínek do 18 měsíců od účasti na školení adeptů

 • schválení výborem DDKČR a uvedení v oficiálním seznamu rozhodčích na oficiálních stránkách klubu

7.2. Prodloužení aktivní licence HDR

Licence rozhodčímu zůstává aktivní, tj. opravňuje rozhodčího posuzovat soutěže dogfrisbee, po splnění alespoň základních podmínek popisujících činnosti rozhodčího uvedených v tomto bodě. Pro evidenci a kontrolu činnosti rozhodčího slouží karta rozhodčího (bod 7.).

 1. účast na seminářích rozhodčích, které byly v době platnosti jeho licence, nebo akceptovatelně omluvená neúčast

 2. účast na schůzkách rozhodčích, které byly v době platnosti jeho licence, nebo akceptovatelně omluvená neúčast

 3. úspěšné absolvování přezkoušení před vypršením platnosti (viz bod 7.2.) licence se prodlužuje vždy o další 2 roky

 4. úhrada finančních závazků v souvislosti s poplatky za činnost komise rozhodčích pro nečleny DDKČR (viz 7.6.)

7.3. Pozastavení licence HDR

K pozastavení licence rozhodčího dochází:

 • nevyhovění bodu 7.2. tohoto řádu

 • podle podmínek v bodech 7.3.1. a 7.8.2.

 • po schválení výborem DDKČR na návrh KR, např. při porušení bodu 4.

Rozhodčí s pozastavenou licencí nemůže být delegován (bod 7.11.). Rozhodčí může mít svou licenci opět aktivní po úspěšném splnění přezkoušení. 

7.3.1. Pozastavení licence HDR na vlastní žádost

Rozhodčí má možnost požádat KR o pozastavení své licence, aby zamezil případným delegacím v době, kdy ví, že nebude moci posuzovat.

7.3.2. Lhůta pro splnění přezkoušení pro aktivaci licence

Přezkoušení (viz 7.6.) pro opětovnou aktivaci licence je třeba splnit do 1 roku od pozastavení licence. 

 7.4. Odebrání licence rozhodčího

O odebrání licence rozhodčího dogfrisbee rozhoduje výbor DDKČR na návrh KR např. při vážném porušení bodu 4. tohoto řádu.

Licence je odebrána automaticky v případě nesplnění podmínek podle bodu 7.3.2.

7.5. Opětovné získání licence rozhodčího

V případě vypršení platnosti licence (2 roky aktivní licence viz bod 7. + max 1 rok pozastavení licence viz bod 7.3.2.) je možné projít znovu celým školením adepta a získat novou licenci rozhodčího.

V případě odebrání licence rozhodčího na základě porušení bodu 4. je možnost podat novou přihlášku adepta na rozhodčího s cílem získat novou licenci rozhodčího vázána na souhlas výboru DDKČR a KR. Vrácení stávající licence není možné.

7.6. Přezkoušení rozhodčího

Přezkoušení slouží pro vyřešení situace, kdy došlo k pozastavení licence nebo si rozhodčí chce prodloužit platnost licence před jejím vypršením.

Rozhodčí může mít svou licenci opět aktivní po úspěšném splnění přezkoušení ve formě teoretické zkoušky, pokud KR neurčí jinak. Od roku 2023 probíhá toto přezkoušení online formou v předem stanoveném termínu (viz bod 7.).

První řádný termín je pro všechny rozhodčí s platným členstvím v DDKČR zdarma, pro nečlena DDKČR je zpoplatněn 550 Kč. Mimořádný termín na vyžádání rozhodčího je zpoplatněn částkou 500 Kč pro člena DDKČR a 1 500 Kč pro nečlena DDKČR (pokud výbor DDKČR nerozhodne jinak). Další termín bude vypsán nejdříve jeden měsíc a nejpozději půl roku od předchozího.

V případě mimořádného přezkoušení rozhodčího na základě pozastavení licence podle porušení oddílu číslo 4 nebo dle bodu 7.8.2. je takový termín zpoplatněn částkou 1 000 Kč pro člena DDKČR a 3 000 Kč pro nečlena DDKČR (pokud výbor DDKČR nerozhodne jinak).

7.7. Informace pro adepty na HDR

7.7.1. Přihláška adepta

Přihláška zájemce o získání licence distančního rozhodčího DDKČR je dokument sloužící k následné komunikaci adepta na rozhodčího a členů KR. Pověřený člen KR po zpracování přihlášky komunikuje s adeptem a provede ho celým procesem získání licence. Do přihlášky je tedy nutné uvést všechny kontaktní údaje, popřípadě i další informace usnadňující komunikaci a doporučování hospitací.

Přihláška adepta je od roku 2023 čistě elektronická.

7.7.2. Karta adepta

Kartu adepta vytvoří po podání přihlášky pověřený člen KR. Do karty jsou zaznamenávány údaje o průběhu získání licence (datum školení, plnění hospitací, písemný test atd.). Údaje z této karty slouží k doložení splnění podmínek získání licence HDR (viz. bod 7.1.).

Údaje do karty jsou doplněny pověřeným členem KR na základě vyplnění přihlášky (bod 7.7.1.), účasti na školení (bod 7.7.3.1.) a následně vyplnění formuláře distančního rozhodčího umožňujícího zadání údajů ze dvou závodů naráz (viz bod evidence hospitaci 7.7.4.3.). Adept je povinen průběžně kontrolovat správnost údajů ve své kartě a na případné nesrovnalosti co nejdříve upozornit příslušného člena KR.

7.7.3. Příprava adeptů

7.7.3.1. Školení adeptů na rozhodčí

Školení adeptů na rozhodčí distančních disciplín organizuje KR po dohodě s výborem DDKČR. Termín školení by měl být vyhlášen nejpozději dva měsíce dopředu. Náplní školení je seznámení s pravidly, s rozsahem otázek pro písemný test, s průběhem praktické zkoušky (samostatné hospitace) a s nároky na jejich složení. Školení je pro adepty na rozhodčí povinné.

7.7.3.2. Teoretická zkouška 

Teoretická zkouška probíhá formou testu na konci školení adeptů, nebo v předem dohodnutém termínu se členy KR. V případě vyžádání náhradního termínu adeptem je tento zpoplatněn částkou 500 Kč (pokud výbor DDKČR nerozhodne jinak).

7.7.3.3. Absolvování hospitací

Adept musí úspěšně absolvovat hospitace (viz bod 7.7.4.) základní a samostatnou. Samostatná hospitace je považována za praktickou zkoušku. Jestliže adept samostatnou hospitaci nesplní do 18 měsíců od data školení, musí pro zisk licence projít znovu celým školením adepta.

K samostatné hospitaci mohou nastoupit jen ti adepti, kteří splňují ostatní podmínky získání licence mají za sebou školení, písemný test a základní hospitaci pod vedením člena KR nebo osoby pověřené KR se souhlasem výboru DDKČR (dále jen školitele).

7.7.4. Hospitace

Pro zisk licence rozhodčího DDKČR musí adept splnit 2 hospitace (1 základní, 1 samostatná hospitace) v každé z hlavních distančních disciplín. Pořadatel ani delegovaný rozhodčí nemají povinnost hospitace umožnit. V zájmu rozvoje sportu však Komise rozhodčích a výbor DDKČR apelují na pořadatele a stávající rozhodčí, aby hospitace podporovali. Hospitace se považuje za úspěšně absolvovanou po splnění podmínek popsaných v bodě 7.7.4.4.

7.7.4.1. Základní hospitace adepta

Základní hospitace adepta má formu praktického školení a proběhne jako doprovodné posuzování na oficiální soutěži v termínu stanoveném KR. Tuto hospitaci povede pověřený školitel. Základní hospitace je nezávislá na delegovaném rozhodčím a umožňuje hospitaci více adeptům souběžně. Adepti posuzují paralelně s probíhající soutěží, přičemž školitel má možnost navozování hypotetických umělých situací, ovšem vždy tak, aby nedošlo k narušení probíhajícího závodu. Na základě této hospitace je buď adept způsobilý k samostatné hospitaci, nebo je nutné základní hospitaci absolvovat znova v nejbližším vypsaném termínu. O případnou výjimku je možné požádat příslušného člena KR. Úspěšné absolvování hospitace bude zaznamenáno pověřeným členem KR do karty adepta.

Jestliže školení probíhá u oficiální soutěže, může základní hospitace bezprostředně navazovat na vlastní školení a proběhne při dané soutěži se souhlasem pořadatele. Jestliže školení neprobíhá u oficiální soutěže, proběhne základní hospitace odděleně.

7.7.4.2. Samostatná hospitace adepta

Druhá, samostatná hospitace probíhá na oficiální soutěži dogfrisbee po dohodě s pořadatelem soutěže a hlavním rozhodčím delegovaným na danou disciplínu. Takovou hospitaci si adept domluví sám, nebo požádá člena KR. Hlavní rozhodčí je jeden, tedy každá disciplína umožňuje hospitaci pouze jednomu adeptovi. Vždy je tedy nutné informovat o domluveném termínu samostatné hospitace člena KR, aby nedošlo k účasti více adeptů v jednom termínu. Přednost mají vždy adepti evidovaní KR (pořadatel ani rozhodčí nejsou povinni tento stav ověřovat a za správnost komunikace a údajů odpovídá adept).
Samostatnou hospitaci je možné absolvovat pouze na oficiálních soutěžích zaštítěných DDKČR pod dohledem distančního rozhodčího, který je držitelem licence HDR alespoň 5 let bez přerušení viz oficiální seznam rozhodčích (bod 5.).

 Průběh samostatné hospitace:

Adept po dohodě s delegovaným hlavním rozhodčím (a organizátorem) samostatně posuzuje danou disciplínu v pozici hlavního rozhodčího; hlavní rozhodčí je však stále zodpovědný za průběh soutěže a kvalitu posuzování, musí soutěž stále sledovat, jako by v pozici hlavního rozhodčího byl, a má pravomoc kdykoliv rozhodnutí adepta opravit a prodiskutovat.
Hlavní rozhodčí má pravomoc ověřit si před začátkem disciplíny teoretické znalosti adepta a v případě neuspokojivého výsledku hospitaci odmítnout ještě před startem prvního týmu.
Samostatná hospitace nemusí proběhnout v rámci jednoho soutěžního víkendu. Adept může každou z disciplín splnit na jiné oficiální soutěži. V rámci jednoho dne je však nutné odposuzovat minimální počet týmů v disciplíně, a to:

 • Superminidistance: 40 týmů

 • DogDartbee: 40 týmů

 • Paralelní TimeTrial: 30 týmů

 • The Quadruped: 15 týmů

V případě účasti většího počtu týmů není možné posoudit jen minimální počet. Vždy je třeba posoudit všechny startující týmy, jelikož adept v rámci samostatné hospitace vystupuje na soutěži v pozici hlavního rozhodčího (viz bod 4.)

7.7.4.3. Evidence hospitací 

Adept na rozhodčího si dle přehledu termínového kalendáře domluví s pověřeným členem KR datum plánované hospitace. Kapacita soutěžních víkendů umožňuje vždy jen omezené množství účasti adeptů (především pro samostatnou hospitaci). Po absolvování hospitace je nutné vyplnit formulář distančního rozhodčího, umožňující vyplnění údajů hned ze dvou soutěžních víkendů naráz, a následně doplnit kartu adepta (7.7.2.).
Adept je povinen hlídat správnost a kompletnost údajů ve své kartě adepta, ve které se evidují splněné hospitace (všech disciplín). Pověřený člen KR je povinen ověřit průběh hospitace u pověřeného rozhodčího a/nebo organizátora akce. 

7.7.4.4. Splnění hospitace

Základní hospitace se považuje za splněnou na základě kladného hodnocení školitele a záznamu v kartě adepta.V případě neuspokojivého výsledku hospitace, má školitel nebo HDR pravomoc tuto hospitaci uznat jako neplatnou. Na základě základní hospitace je adept způsobilý k samostatné hospitaci, nebo je nutné absolvovat ji znovu.

Samostatná hospitace se vždy pojí primárně s disciplínou, a ne soutěžním víkendem. Adept může posuzovat jen jednu disciplínu celého soutěžního víkendu, nebo může mít splněnou např. jen jednu disciplínu ze čtyř odposuzovaných, pokud delegovaný hlavní rozhodčí uzná průběh posuzování zbylých disciplín jako nedostačující. V takovém případě je nutné samostatnou hospitaci opakovat v rozsahu neuznaných nebo neodposuzovaných disciplín.
Rovněž je třeba u samostatné hospitace brát zřetel na minimální hranici rozsahu posuzování, tj. jaký počet týmů v rámci disciplíny adept v pozici hlavního rozhodčího posoudí (bod 7.7.4.2.).

7.8. Delegace 

Rozhodčí pro oficiální soutěže dogfrisbee pořádané na území České republiky je na základě zaslání formuláře o zařazení soutěže ve lhůtě nejpozději 8 týdnů před prvním dnem konání akce delegován a následně schválen výborem DDKČR. HDR s pozastavenou licencí (bod 7.3.) nemůže být delegován dříve než po úspěšném absolvování přezkoušení (bod 7.6.).

7.8.1. Způsoby oslovení rozhodčích

 1. Pořadatel požádá pověřeného člena KR: Pokud pořadatel neuvede jiné kritérium, delegování rozhodčího Komisí rozhodčích probíhá přednostně na základě vzdálenosti bydliště rozhodčího od místa konání soutěže.

 2. Pořadatel se s rozhodčím domluví přímo: Pořadatel pouze požádá v rámci Formuláře pro zařazení soutěže o potvrzení konkrétního rozhodčího pověřeným členem výboru DDKČR.

7.8.2. Odmítnutí delegace

 1. Odmítnutí rozhodčím: Pokud delegovaný rozhodčí 2x po sobě odmítne posuzování soutěže, jeho licence HDR bude pozastavena ke dni druhého odmítnutí. Pro její obnovení bude povinen úspěšně absolvovat písemný test, který bude zpoplatněn (viz bod 7.6.).

 2. Odmítnutí pořadatelem: Pokud pořadatel s delegovaným rozhodčím nesouhlasí, má možnost delegaci odmítnout a požádat o druhou delegaci. Druhou delegaci již odmítnout nelze.

7.9. Karta rozhodčího

Získáním licence HDR je karta adepta aktualizována na kartu rozhodčího. Do této karty se zapisují všechny odposuzované závody a disciplíny daného rozhodčího. Záznamy v této kartě slouží jako podklad pro určení nároku na udržení aktivní licence (podle bodu 7.2.). Každý rozhodčí je povinen hlídat správnost záznamů ve své kartě a na případné nesrovnalosti co nejdříve upozornit příslušného člena KR. Nejpozději k poslednímu dni v roce je nutné odeslat údaje o odposuzovaných závodech KR přes daný formulář: Distanční rozhodčí – formulář závodů

8. Freestylový rozhodčí

Oficiální soutěže pod záštitou DDKČR využívají pravidla nadnárodní organizace USDDN. Veškerou certifikaci freestylových rozhodčích provádí přímo USDDN. Výbor DDKČR v součinnosti s Komisí rozhodčích pouze eviduje rozhodčí s příslušným získaným stupněm proškolení (pod pravidly USDDN tzv. level rozhodčího) a umožňuje těmto rozhodčím posuzování freestylových soutěží pod záštitou DDKČR v pozici freestylového rozhodčího.

Školení freestylových rozhodčí tedy podléhá rozdílným postupům, než je tomu u rozhodčích pro disciplíny distanční.

9. Schůzka distančních rozhodčích

Komise rozhodčích DDKČR může rozhodnout o svolání povinné schůzky hlavních distančních rozhodčích (školení), pokud to bude situace vyžadovat. Neúčast HDR na takovém školení je považována za vážný přestupek, pokud není akceptovatelně omluvena.

Schůzka HDR slouží k osvěžení a prohloubení znalostí rozhodčích a rovněž k řešení mimořádných situací vzniklých např. úpravami pravidel distančních disciplín. Probíhá zpravidla před začátkem nové dogfrisbee sezóny. Její součástí může být přezkoušení rozhodčích.

Termín schůzky rozhodčích musí být oznámen nejméně 1 měsíc dopředu v případě mimořádné situace a 4 měsíce dopředu v případě řádné vzdělávací schůzky rozhodčích.

10. Platnost 

Platnost tohoto řádu není časově omezena. Tento upravený Řád rozhodčích dogfrisbee DDKČR schválil výbor DDKČR hlasováním per rollam dne 24. 12. 2023.