Soutěžní řád pro pořádání oficiálních soutěží

1. Úvod

1.1. Všechna sportovní činnost musí být prováděna v souladu se Stanovami DiscDog klubu České republiky a Řádu ochrany zvířat při sportovních soutěžích dogfrisbee.

1.2. Tato Pravidla jsou závazná pro všechny oficiální závody dogfrisbee včetně Mistrovství České republiky v dogfrisbee.

2. Podmínky pro pořádání akcí 

2.1. Oficiální soutěže

2.1.1. Všeobecně

Akce bude uznána DiscDog klubem České republiky (dále jen DDKČR), pokud pořadatel dodrží tyto podmínky pro pořádání akcí. Na uznané akci musí posuzovat minimálně jeden rozhodčí delegovaný DDKČR na každém soutěžním hřišti. Změnu v delegaci rozhodčího je oprávněn v odůvodněných případech provést pouze výbor DDKČR.

Za oficiální závod je považován závod, který:

 • byl zařazen do termínového kalendáře DDKČR,
 • byl na něj delegován oficiální rozhodčí,
 • rozhodčí nesmí být stejná osoba, jako vedoucí akce

Soutěže dogfrisbee musí být přístupné všem přihlášeným závodníkům splňujícím podmínky účasti.

2.1.2. Akce zařazované do termínové kalendáře DDKČR

Do termínového kalendáře se zařazují následující akce:

 • oficiální závody dogfrisbee,
 • mistrovství České republiky
 • školení rozhodčích

Termínový kalendář sestavuje pověřený člen výboru DDKČR na základě obdržených žádostí o zařazení závodu do TK. Podrobné informace o pořádaných akcích uvádějí příslušné propozice závodu.

2.1.3. Podmínky účasti na oficiálních závodech dogfrisbee

Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu (dále jen PP) nebo bez něj starší 18 měsíců. Všichni účastníci se musí prokázat platným dokladem o očkování psa proti vzteklině (pokud bude vyžadováno jiné potvrzení, musí to být uvedeno v propozicích). Jeden psovod může startovat i s více psy, pokud to pravidlo soutěže dovoluje. Na členské schůzi 2017, konané v Hradci Králové, byla odhlasována změna omezení 2 disciplín na den pro psa. Pes tedy může startovat ve více než 2 disciplínách za den nebo v jedné disciplíně s různými psovody. Na členské schůzi konané 15. ledna 2022 bylo odhlasováno, že se háravé feny mohou soutěže účastnit. Po celou dobu konání akce musí být chování závodníků v souladu s Řádem na ochranu psů při soutěžích dogfrisbee.

2.1.4. Pořadatel

Pořadatelem akce dogfrisbee může být právnická i fyzická osoba. Pořadatel zodpovídá za přípravu, průběh i vyhodnocení akce a za správnost výsledků.

2.1.4.1 Povinnosti pořadatele:

 • dodržení pravidel jednotlivých soutěží a Řádu na ochranu psů při soutěžích dogfrisbee,
 • zajistit organizaci akce od její přípravy až po vyhodnocení,
 • dbát na to, aby účastníci ani diváci svým chováním nenarušovali řádný průběh akce,
 • zajistit odpovídající podmínky pro práci rozhodčího (ubytování, občerstvení apod.) a finanční vyrovnání s ním,
 • jmenovat vedoucího akce, který ho zastupuje a jedná jeho jménem,
 • dostatečně předem splnit ohlašovací povinnost veterinární správě, hygienikům, místnímu úřadu (bez schválení místního úřadu nelze akci uskutečnit),
 • nejméně 8 týdnů před pořádáním akce vyplnit formulář pro zařazení akce do termínového kalendáře, jehož součástí je i delegaci rozhodčího,
 • nejméně 4 týdny před akcí zaslat delegovanému pověřenému členu Výboru a delegovanému rozhodčímu propozice s přesným programem závodů, odkaz na propozice umístit na stránku soutěže na webu discdog.cz
 • zajistit pomocníky rozhodčího a pomocníky při organizaci,
 • do 5 dnů od data konání závodů zaslat na e-mail určeného člena výboru kompletní výsledkové listiny v elektronické podobě (.xls) doplněné všemi náležitostmi,
 • do 15 dnů ode dne konání závodů odvést na účet DDKČR stanovený poplatek za každého závodníka.

Pořadatel má právo změnit termín konání akce, případně akci zrušit, je však povinen nejméně 2 týdny předem informovat o tom výbor DDKČR, rozhodčího a závodníky. Má také právo upravit startovné tak, aby byly zvýhodněni členové DDKČR a pořádající organizace, mládež, důchodci, zdravotně postižení a podobně.

2.1.4.2 Pořadatelé soutěží zařazených do Českého poháru dogfrisbee

Kromě bodu 2.1.4.1 je pořadatel akce zařazené do Českého pohár dogfrisbee povinen:

 • nejpozději 30 dnů před akcí poslat pověřenému členovi výboru přehled vyhlašovaných umístění pro objednání cen a diplomů u sponzora;
 • nejpozději 60 dnů před akcí poslat pověřenému členovi výboru podklady pro tisk plakátů;
 • zajistit si dopravu cen a diplomů od sponzora;
 • zajistit si vybavení pro pořádání akce, které je v majetku DDKČR (stan, ohradníky,…) – doporučení: pořadatel nadcházející akce si je vyzvedne vždy na předchozí pohárové akci. Pokud tak neučiní, musí se s pořadatelem poslední akce dohodnout na jiné variantě. Předání věcí proběhne po řádné kontrole stavu věcí, proti podpisu. Pořadatel nese odpovědnost za případná poškození;
 • vyvěsit reklamní banery a propagační materiály oficiálních partnerů DDKČR na ploše hřiště;
 • k propagaci soutěže používat jednotné plakáty vytištěné sponzorem Českého poháru v dogfrisbee;
 • respektovat požadavky partnerů DDKČR na exkluzivitu.

2.1.5. Rozhodčí

Činnost rozhodčích na distančních soutěžích je upravena samostatným předpisem – Řádem rozhodčích dogfrisbee pro distanční soutěže DDKČR.

Rozhodčí na distanční soutěži má nárok na úhradu nákladů ve shodě s platnými usnesením Výboru DDKČR (cestovné dle dohody s pořadatelem + 500,-odměna/den + občerstvení nebo 60,- Kč na oběd + možnost noclehu ve stanu zdarma).

Rozhodčí je povinen řídit se při posuzování platnými pravidly jednotlivých soutěží a Řádem rozhodčích dogfrisbee DDKČR. Vyskytnou-li se při akci nedostatky, je povinen na ně upozornit pořadatele akce. O závažných nedostatcích je rozhodčí povinen písemně informovat výbor DDKČR a komisi rozhodčích.

2.1.6. Pomocníci rozhodčího

 • minimálně 2 (pro paralelní TimeTrial minimálně 3) asistenti rozhodčího na hřišti – pomáhají rozhodčímu na startovní čáře (přešlapy, časomíra) a v poli;
 • zapisovatel – přepisují výsledky do počítače, stanovuje pořadí;
 • pomocníci se mohou střídat, a pokud tím nenaruší průběh soutěže, mohou i soutěžit

2.1.7. Protesty

Protesty při akci lze podat pouze proti nedodržení technických ustanovení pravidel jednotlivých soutěží. Protest se podává vedoucímu akce zásadně písemně, se zálohou, jejíž výši stanoví předem pořadatel a je zveřejněna v propozicích závodů. O oprávněnosti protestu rozhoduje vedoucí akce spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.

Je povinností pořadatele o jakémkoliv protestu písemně informovat výbor DDKČR. Originál protestu musí být přiložen.

2.1.8. Odvody z distančních závodů dogfrisbee

Pravidla pro odvody a ostatní platby z distančních závodů dogfrisbee stanovuje výbor DDKČR. Odpovědnost za vyúčtování a platbu nese pořadatel závodů.

Výše odvodu je 10,- Kč za člena DDKČR, 100,- Kč za nečlena DDKČR a zahraničního účastníka za den. Odvody se vztahují pouze na hráče (pokud tedy startuje s více psy, odvádí se za něj pouze 1x). Platba se provádí na účet DDKČR (číslo účtu: 2200958095/2010) příkazem k převodu.

Jako variabilní symbol je uváděno datum konání akce (např. závody 12.- 13.5.2011 = VS 1213052011, nebo závody 23.4.2011 = VS 23042011).

K vyúčtování je potřeba zaslat prezenční listinu, aby bylo možno zkontrolovat počet členů a nečlenů DDKČR.

2.1.9. Sankce

Při nedodržení podmínek pro pořádání závodů mohou být uplatněny výborem DDKČR tyto sankce:

 • upomínka, uveřejnění na internetových stránkách klubu;
 • neuznání dalších závodů a pozastavení delegací rozhodčích, pokud o ně pořadatel znovu požádá;
 • neuznání výsledků soutěže (při nedodání výsledků nebo dodání velmi nekvalitních výsledkových listin, posouzení i jen části závodů nedelegovaným rozhodčím apod.).

2.2.1 Oficiální soutěže ve freestylu (freestylový víkend)

Oficiální soutěž ve freestylu musí respektovat některá z dostupných pravidel (USDDN, EDDR, UFO, Skyhoundz, AWI). Bod 2.1.3. tohoto soutěžního řádu je nadřazený výše zmíněným pravidlům.

Na rozhodčí freestylového víkendu se nevztahuje pravidlo na úhradu nákladů a odměny dle usnesení Výboru DDKČR. Vyrovnání je ponecháno čistě na dohodě pořadatele a rozhodčího.

Pořadatel je povinen obstarat si kvalitní rozhodčí sám, tak aby vyhovovali pravidlům soutěže. Může se rovněž obrátit o pomoc na Komisi rozhodčích.

Pořadatel je povinen informovat Výbor o delegovaných rozhodčích minimálně 8 týdnů před soutěží.

2.2.1.1 Start v kategorii začátečníků (Starters)

Do kategorie Open smí tým přestoupit kdykoli, dle vlastního uvážení. Avšak od roku 2010 nesmí v kategorii začátečníků startovat tým, který:

 1. zvítězil v kategorii Starters (od roku 2016 platí nová pravidla pro přestup do OPEN)
 2. se 2x umístil do 3. místa v kategorii Starters
 3. již nastoupil v OPEN kategorii

Body 1. a 2. se nevztahují na zahraniční závody.

Povinnost startovat v Open se vztahuje pouze na tým jako celek, nepřenáší se psem, ani hráčem na jiný tým, jehož součástí mohou být.

Pořadatel nemá povinnost kontrolovat jednotlivé týmy a správnost jejich přihlášek do jednotlivých kategorií. Pokud se zjistí, že tým je do kategorie Začátečníků přihlášen neoprávněně:

 • před závodem – pořadatel tým automaticky přesune do kategorie Open
 • v průběhu závodu nebo po závodě – výsledek týmu bude anulován, včetně případných bodů do Brit Cupu. Tým však bude normálně ohodnocen a obdrží svůj scoresheet.

V případě, že tým postoupí do Open v období mezi přihlášením na závod a daným závodem, musí tuto skutečnost pořadateli oznámit co nejdřív, nejpozději však při prezenci.

2.2.2 Odvody z freestylových závodů dogfrisbee

Pravidla pro odvody a ostatní platby z freestylových závodů dogfrisbee stanovuje výbor DDKČR. Odpovědnost za vyúčtování a platbu nese pořadatel závodů.

Výše odvodu je 10,- Kč za člena DDKČR za víkend, 100,- Kč za nečlena DDKČR a zahraničního účastníka za víkend.  Odvody se vztahují pouze na hráče (pokud tedy startuje s více psy, odvádí se za něj pouze 1x). Platba se provádí na účet DDKČR (číslo účtu: 2200958095/2010) příkazem k převodu.

Jako variabilní symbol je uváděno datum konání akce (např. závody 12.- 13.5.2011 = VS 1213052011, nebo závody 23.4.2011 = VS 23042011).

K vyúčtování je potřeba zaslat prezenční listinu, aby bylo možno zkontrolovat počet členů a nečlenů DDKČR.

3. Formuláře a dokumenty na závodech dogfrisbee

3.1. Žádost o zařazení akce do termínového kalendáře a delegaci rozhodčího

Pořadatel akce ji zasílá na e-mail osoby pověřené výborem DDKČR nejméně 8 týdnů před uskutečněním akce. Žádost musí obsahovat:

 • název soutěže
 • místo konání
 • kontaktní informace pořadatele + jméno odpovědné osoby
 • disciplíny
 • návrh rozhodčích (u freestylového víkendu zajištěné rozhodčí)
 • popis a fotodokumentace plochy, na které se bude akce konat.
 • požadavek na zapůjčení vybavení od Klubu

Výbor DDKČR zašle delegaci rozhodčího pořadateli do 4 týdnů před konáním akce. Zároveň o delegaci vyrozumí příslušného rozhodčího.

Formulář je přílohou tohoto Soutěžního řádu.

3.2. Přihláška účastníka

Přihlášku zasílá účastník na adresu pořadatele do uzávěrky stanovené pořadatelem. Měla by obsahovat:

 • místo, datum a název soutěže, disciplíny;
 • jméno a příjmení psovoda, informaci o členství v DDKČR (člen/nečlen), název klubu, za který závodí;
 • jméno a chovatelskou stanici psa, jeho datum narození, plemeno (ev. označení „bez PP“ nebo „kříženec“).

3.3. Výsledkové listiny

Výsledkové listiny dodá pořadatel ve formátu .xls (nebo Google Tabulky). Musí obsahovat alespoň:

 • název disciplíny;
 • jméno a příjmení psovoda, celé jméno psa;
 • dosažený výkon (délka, body, čas) pro jednotlivé pokusy i celkově;
 • výsledky všech kol soutěže (kvalifikace, semifinále, finále), pokud je soutěž obsahuje;
 • výsledné pořadí;
 • jméno a příjmení rozhodčího u každé disciplíny.

4. Mistrovská soutěže, poháry a další vrcholné soutěže dogfrisbee

Níže uvedených závodů se mohou zúčastnit psi všech plemen s PP i bez PP, není-li v popisu závodu uvedeno jinak.

4.1. Mistrovství České republiky v dogfrisbee:

4.1.1.Kvalifikace

Kvalifikační kritéria pro mistrovství České republiky (MČR) v dogfrisbee určuje každoročně Výbor DDKČR.

4.1.2.Organizace

MČR je pořádáno každoročně. Mohou se ho zúčastnit i zahraniční závodníci. Hlavním organizátorem je DDKČR, MČR se pořádá dle pravidel USDDN.

4.2. Český pohár v dogfrisbee (DiscDog Brit Cup)

Pro rok 2023 se do poháru započítávají jen freestylové víkendy;

 • freestylový víkend – soutěžní víkend skládající se ze soutěže ve freestylu a Super Minidistance.

4.2.1. Pohárové soutěže

Soutěže zařazené do poháru schvaluje každoročně Výbor DDKČR. Jedná se maximálně o 8 soutěží za rok.

4.2.2. Hodnocení Českého poháru v dogfrisbee

 • Body se udělují dle následující tabulky za každou disciplínu. Body za freestyle kategorie Open se násobí koeficientem 3.
Bodování poháru  
umístění body Open Freestyle
1 100 300
2 80 240
3 60 180
4 50 150
5 45 135
6 40 120
7 35 105
8 30 90
9 25 75
10 20 60
11 15 45
12 10 30
13 5 15
14 3 9
15 1 3

Do konečného hodnocení se počítají bodové zisky z 5 víkendů.

Podmínkou bodování v SMD je alespoň jeden ohodnocený pokus (týmy musí získat alespoň 1 bod).

V případě shody na prvních třech místech rozhodne vyšší počet bodů získaný v soutěži freestyle.

4.3. Liga dogfrisbee

Do Ligy dogfrisbee se započítávají všechny oficiální distanční soutěže DDKČR včetně Super Minidistance probíhající v rámci freestylového víkendu.

 • Soutěže zařazené do Ligy dogfrisbee se nesmí termínově krýt se závody DCDDC ani ostatními oficiálními soutěžemi (maximálně  jeden oficiální závod za víkend).
 • Liga dogfrisbee začíná novým kalendářním rokem.
 • Liga dogfrisbee končí posledním závodem DCDDC.

4.3.1. Hodnocení Ligy dogfrisbee

 • Do konečného pořadí se započítává bodový zisk ze všech distančních soutěží podle následujícího klíče.1. místo – x bodů; 2. místo – x -1 bodů; 3. místo – x -2 bodů;…; x. místo – 1 bod; x = počet startujících
 • Podmínkou bodování je alespoň jeden ohodnocený pokus (SMD musí týmy získat alespoň 1 bod, v TT (PTT) změřený čas, v DD minimálně 10 bodů a v Q změřený pokus chycený psem.

4.4. Pohár DiscDog klubu ČR

 • Pohár DiscDog klubu ČR (dále také Pohár DDKČR) je interní klubová soutěž, do klasifikace se počítají jen soutěžící s platným členstvím v DicsDog klubu ČR pro daný rok.
 • Do Poháru DDKČR se započítávají výsledky ze všech oficiálních soutěží DDKČR v dané sezóně kromě závodů on-line. Pohár DDKČR nevypisuje žádné vlastní pohárové závody.
 • Pohár DDKČR začíná novým kalendářním rokem a končí posledním oficiálním závodem sezóny.

4.4.1. Hodnocení Poháru DiscDog klubu ČR

 • Do konečného pořadí Poháru DDKČR se započítává 5 nejlepších bodových zisků z každé soutěžní disciplíny (tj. 5 FS, 5 SMD, 5 PTT, 5 Q a 5 DD).
 • Každému členovi/člence DDKČR se do hodnocení Pohár DDKČR započítá ze závodu pouze jeden (nejlepší) výsledek dosažený v každé disciplíně bez ohledu na to, s kolika psy závodil.
 • Prvních deset členů/členek DDKČR v pořadí disciplíny získá 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod.
 • Za umístění v mistrovských závodech na MČR (FS, SMD, Q) se udělují dvojnásobné body, tj. 20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 body.
 • V závodech FS Starters a SMD Divize II se za umístění udělují poloviční body, tj. 5-4,5-4-3,5-3-2,5-2-1,5-1-0,5 bodu.
 • V případě dělené pozice získávají všichni se shodným výsledkem stejný podíl ze součtu bodů těchto pozic.
 • Získané bodové zisky se v případě potřeby zaokrouhlují na 0,5 body nahoru.
 • Podmínkou bodování u distančních soutěží je alespoň jeden ohodnocený pokus (SMD musí týmy získat alespoň 1 bod, v TT (PTT) změřený čas, v DD minimálně 10 bodů a v Q změřený pokus chycený psem.
 • Po posledním závodě sezony se udělí ceny třem nejlepším jednotlivcům v konečném pořadí, slavnostní vyhlášení se uskuteční v rámci výroční členské schůze DDKČR.

5. Tituly zadávané v dogfrisbee

5.1. Mistr České republiky v dogfrisbee

Titul získá vítěz soutěže Mistrovství ČR v dogfrisbee.

5.2. Vítěz Českého poháru v dogfrisbee

Tým, který získá nejvíce bodů dle bodu 4.2.2

5.3. Vítěz Ligy dogfrisbee

Tým, který získá nejvíce bodů dle bodu 4.3.1

5.4. Šampion DiscDog klubu ČR

Člen DiscDog klubu ČR, který získá nejvíce bodů dle bodu 4.4.1.

5.5. Síň slávy

Do Síně slávy může být uvedena jakákoliv osoba (i cizinec), která se výjimečným způsobem zasloužila o rozvoj dogfrisbee v ČR. Návrh na uvedení do Síně slávy může podat kterýkoliv člen DDKČR. Výbor DDKČR předloží všechny navržené kandidáty ke schválení nejbližší členské schůzi. Výbor může nedoporučit přijetí navrhovaných osob.

5.6. Cena Fair Play

Ocenění může obdržet jakýkoliv člen DDKČR, který vykonal skutek v duchu fair-play. Návrh může podat kterýkoliv člen DDKČR s jasným popisem a odůvodněním skutku. Cenu uděluje výbor DDKČR.

 1. Výklad Soutěžního řádu

Veškerý výklad k tomuto Soutěžnímu řádu včetně případných nejasností a skutečností vyplynuvších ze závodů a neošetřených tímto Soutěžním řádem podává výbor DDKČR.