European Disc Dog Rules (EDDR)

1. Obecná ustanovení

Soutěžící jsou zodpovědni za péči a zdraví svých psů po celou dobu soutěže. Soutěžící psi musí mít platné očkování proti vzteklině..Psi, kteří by mohli být nebezpeční pro ostatní účastníky, mohou být vyloučeni ze soutěže..

Psi
Je povoleno soutěžit pouze se zdravými psy. Přestože za zdraví a péči o psa plně zodpovídá majitel/psovod, organizátor, případně přítomný veterinář má právo určit, zda je pes schopen soutěžit či nikoliv.Každý pes musí být před samotným vystoupením řádně rozcvičený a rozehřátý.Minimální věk psa pro účast ve Freestylu je 18 měsíců. 

Disky
Jakýkoliv bezpečný disk určený na dogfrisbee je povolen. Pokud je disk rozhodčím neznámý, ti mají právo disk vyzkoušet a případně zamítnout jeho použití. Ujistěte se, že disky nejsou poškozené tak, aby mohly psa zranit. 

Účast psa a psovoda
Soutěžící se mohou akce zúčastnit s více psy.Každý pes smí startovat pouze jednou ve Freestyle + MiniDistance a případně jednou v Super MiniDistance a LongDistance. 

Ostatní ustanovení
Pokud se pes v průběhu sestavy vyvenčí, tým může pokračovat dál bez zastavení času a po ukončení sestavy uklidí plochu. V takovém případě bude týmu započteno pouze 50% bodů z daného kola. 

Pokud do hřiště vběhne cizí pes, čas bude zastaven a soutěžícímu budou dány tyto možnosti:

  • pokračovat v sestavě od okamžiku, kdy byl čas zastaven
  • začít celou sestavu od začátku
  • přesunout se na konec startovního pole a předvést celou sestavu znovu poté, co si pes odpočine. Pokud pes opustí hřiště, psovod má 10 sekund na přivedení psa zpět. Pokud se mu to nepodaří, sestava je ukončena a tým obdrží za dané kolo 0 bodů. 

Odměny
Je zakázáno na hřišti používat jakékoliv odměny či pamlsky. 

 

2. MiniDistance

Psovod smí používat pouze jeden disk. Čas je omezen na 90 sekund. Psovod i pes musí před počátkem stát za startovní čárou. Soutěžící může začít poté, kdy obdrží od čárového rozhodčího pokyn k započetí. Čas se počítá od překročení startovní čáry psem. 

Započítávají se pouze disky úspěšně chycené psem dříve, než se disk dotkne země. V momentě chycení disku musí být pes alespoň jednou nohou ve vyznačeném hřišti.

Pes, který chytne disk ve výskoku – má tedy všechny čtyři tlapy viditelně ve vzduchu, a zároveň se prokazatelně odrazil – získává 0,5 bodu prémii. Během 90 sekund může tým vykonat libovolný počet pokusů, ale do celkového součtu se počítá pouze 5 nejlepších.Všechny hody musí psovod vykonat za startovní čárou. Pokud během hodu jakákoliv část chodidla psovoda překročí nebo se dotkne startovní čáry, bude tento hod označen jako přešlap a hod nebude započítáván. Po odhození disku se psovod může pohybovat volně po hřišti. 

Hod odhozený před uplynutím časového limitu bude započítáván, i když jej pes chytne až po vypršení tohoto limitu.

Přestože tým smí používat pouze jeden disk, pokud psovod předpokládá zničení disku během tohoto kola, může si přinést disky náhradní. Ty si může vyměnit kdykoliv během 90 sekundového limitu, a to tak, že psovod nejprve odevzdá právě používaný disk čárovému rozhodčímu a teprve poté si smí vzít disk nový. Čas se při výměně nezastavuje.

Čas je ohlašován v těchto intervalech: po 30 sekundách (60 sekund), po 1 minutě (30 sekund) a od 80. sekundy odpočítáváním (10, 9,…, 1, time). 

Bodování

Hřiště je rozděleno na desetimetrové pruhy od 0 – 50 metrů. Soutěžící si před svým pokusem může zvolit stranu, ze které bude házet. Během vystoupení však již nesmí stranu změnit. 

Body za úspěšné pokusy jsou rozděleny následovně:

0-10 metrů0 bodů 
10-20 metrů1 bod+ 0,5 (chycení ve výskoku)
20-30 metrů2 body+ 0,5 (chycení ve výskoku)
30-40 metrů3 body+ 0,5 (chycení ve výskoku)
40-50 metrů4 body+ 0,5 (chycení ve výskoku)

Započítává se noha psa, která je nejblíže ke startovní čáře. Pokud pes chytí disk ve výskoku, započítává se noha nejblíže startovní čáře po dopadu psa.Pokud pes dopadne na čáru mezi jednotlivými poli, počítá se pole s nižší bodovou hodnotou.

Body z Minidistance se pro celkový součet dělí 5, aby poměr bodů z Minidistance činil vůči Freestylu 22%. 

Hřiště
Hřiště na Minidistance musí být minimálně 20 metrů široké a 60 metrů dlouhé. Okolo vyznačené plochy musí být dále minimálně 2,5 metru široký prostor, který odděluje diváky od hrací plochy. 

Zdraví při Minidistance
Je vždy důležité hrát s ohledem na fyzické schopnosti psa. Pokud pes nemá naučené správné provedení skoku a mohlo by hrozit nebezpečí zranění, za špatně provedené skoky mohou být uděleny bodové srážky dle následujících pravidel:

0,5-1 bodPsovi se při dopadu podlomili nohy nebo měl problém s dopadem po vysokém skoku.
1-1,5 boduPři dopadu se země dotkla dříve jiná část těla než nohy (záda, hlava, atd…).

Pokud pes získá více než 3 trestné body, bude v tomto kole diskvalifikován a získá 0 bodů. 

 

3. Freestyle 

3.1 Freestyle
Rozhodčí posuzují tým jako celek. To znamená, že každý rozhodčí hodnotí sestavu podle všech následujících kriterií:

  • rozhodčí posuzuje fyzické schopnosti psa se zvláštním zaměřením na úroveň kořistnického pudu, rychlosti, vitality, skokanských schopností, sebekontroly v letu a při dopadu a schopnosti chytat disk při různých rotacích a v různých polohách.
  • rozhodčí posuzuje kreativitu a házecí schopnosti psovoda se zvláštním zaměřením na přesnost hodů, schopnost házet různé hody, všeobecnou obtížnost sestavy. Důraz je kladen i na pestrost a neopakování stejných prvků.
  • rozhodčí posuzuje celkovou spolupráci týmu (psovod+pes) a líbivost sestavy se zvláštním zaměřením na disk management, plynulé přechody mezi prvky, vztah mezi psem a psovodem a celkové flow sestavy.

Není důležité předvádět vaulty (odrazy psa od těla psovoda). Pokud jsou vaulty zařazeny v sestavě, musí být prováděny bezpečně s bezpečným dopadem psa. 

Rozhodčí rovněž přihlíží k úspěšnosti chycených disků.  

3.2 Hodnocení Freestylu
Freestyle posuzuje 5 rozhodčích. Ihned po ukončení každé sestavy rozhodčí ukážou bodové hodnocení. Body se udělují v rozmezí 1 – 10 bodů, s rozlišením 0,1 bodu. 

Výsledné bodové hodnocení kola vznikne škrtnutím nejvyšší a nejnižší známky, tři zbylá hodnocení se sečtou a vydělí třemi.  

Příklad: 1. rozhodčí udělí 9 bodů, 2. rozhodčí udělí 8 bodů, 3. rozhodčí udělí 7 bodů, 4. rozhodčí udělí 6 bodů, 5. rozhodčí udělí 5 bodů. 9 a 5 bodů se škrtá, součet zbylých je 8+7+6=21, výsledek je tedy 21/3=7 bodů. Maximum za jedno kolo je 10 bodů.  

Celkový součet bodů za soutěž vznikne součtem dvou kol Freestylu a jednoho kola Minidistance (Bodový zisk z Minidistance se dělí 5 – viz. odd. 2)  

Pokud dojde ke shodě, vítězí soutěžící s vyšším skóre z Minidistance. Pokud i poté panuje shoda, vyhrává soutěžící s vyšší známkou od jednoho rozhodčího. 

3.3 Pravidla Freestylu 

Časový limit
Každý soutěžící má na své vystoupení časový limit 120 sekund. Čas se počítá od vyhození prvního disku. Jakýkoliv disk hozený před uplynutím časového limitu bude započítáván, a to i v případě, že bude chycen až po uplynutí tohoto limitu.

Čas je ohlašován v těchto intervalech: po 60 sekundách (60 sekund), po 90 sekundách (30 sekund), po 110 sekundách (10 sekund) a “time”. 

Disky
Soutěžící může na freestyle používat maximálně deset disků.  

Sponzoring
Sponzorované týmy mohou používat oblečení s logem sponzora. 

Hudba
Soutěžící jsou povini přinést si svoji hudbu na CD a tu odevzdat organizátorům. CD s hudbou musí být jasně označeno jménem týmu a číslem skladby. Každý soutěžící by měli při výběru hudby brát ohled na to, že jsou soutěže navštěvovány rodinami s dětmi.  

3.4 Zdraví
Je velmi důležité vždy hrát dle fyzických schopností psa. Psovod by měl do freestylové sestavy zařadit pouze takové triky, které má bezpečně natrénované tak, aby jeho sestava byla plynulá a bezpečná po celou její dobu.

Pro zajištění bezpečnosti a propagaci bezpečného tréninku byly do pravidel zařazeny následující bodové srážky v případě nehody, při které hrozí nebezpečí zranění psa. Body budou odečteny od daného kola freestylu za níže popsané nehody:

0,5  – 1 bodPes se přetočí v letu, při chytání disku nebo při dopadu tak, že hrozí zranění
2 – 3 bodyPes dopadne nejprve na nohy a poté spadne i na jinou část těla
3 – 4 bodyPes dopadne nejprve na jinou část těla než na nohy

Pokud tým obdrží více než 2,5 trestného bodu v jednom kole, bude v tomto kole diskvalifikován a ohodnocen 0 body. Tým však může pokračovat v dalším kole Freestylu, ovšem pokud mu bude opět uděleno 1,5 trestných bodů, bude diskvalifikován z celé soutěže.

Copyright: marcus wolff 2004

Tato pravidla jsou volně k použití na jakékoliv dogfrisbee akci. Tato pravidla nesmí být nazývána jinak, než “European Disc Dog Rules“ a nikdo nemá právo vyhrazovat si na ně vlastnická práva.

 

Přeložil: Jakub Štýbr 2009